• Świadkowie historii

     • Osiemdziesiąt lat temu, 1 września 1939r., wojska niemieckie napadły na Polskę, a 17 września nasz kraj najechał Związek Radziecki. Rozpętała się II wojna światowa. O ciężkich, wojennych czasach uczniom klas: 2a, 2b, 3a i 3b opowiedzieli zaproszeni goście: pan Zygmunt Romecki i pułkownik Bogdan Zdrojewski - żołnierz „wyklęty”. 

      Tego samego dnia na spotkanie z uczniami klas 5c, 8a, i 8b udał się pułkownik Bogdan Zdrojewski, który w bardzo ciekawy, a zarazem wzruszający sposób przedstawiał własne doświadczenia z czasów okupacji i walki o wolność w czasach PRL-u. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Na koniec lekcji przekazano Panu pułkownikowi podziękowanie za poświęcony czas i propagowanie miłości do ojczyzny.

       

     • Zajęcia na basenie

     • Kolejni uczniowie naszej szkoły rozpoczęli naukę pływania na basenie w Witoszowie w ramach wychowania fizycznego. W semestrze zimowym w zajęciach uczestniczą dzieci z klasy II b i Va. Uczniowie podzieleni zostali na grupy, zgodnie z posiadanymi przez siebie umiejętnościami. Zajęcia sprawiają dzieciom wielką radość oraz pozytywnie wpływają na ich rozwój psychofizyczny i sprawność. 

     • Narodowe Czytanie w klasach I-III

     • Za górami, za morzami, w dalekiej krainie czarów, przy kolebce małej księżniczki zebrały się dobre wróżki ze swą królową na czele. Tymi słowami  rozpoczęło się Narodowe Czytanie 2019 w Szkole Mikołaja Kopernika w Pszennie. Klasy młodsze, z racji wieku, wysłuchały tekstu utworu Henryka Sienkiewicza pt. ,,Bajka’ ’i  trafnie odpowiedziały na pytania dotyczące jego treści. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, kto zainicjował akcję Narodowego Czytania i na czym ona polega.

     • Kolejny projekt edukacyjny w gminnych szkołach

     • Rozpoczynamy realizację nowego projektu edukacyjnego z dofinansowaniem UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” będzie realizowany przez dwa kolejne lata szkolne. Obejmie ogółem 778 uczniów, z tego 384 dziewczynek oraz 394 chłopców ze szkół podstawowych Gminy Świdnica: w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie i Witoszowie Dolnym oraz 121 nauczycieli z tychże szkół.

      Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowane zostaną zajęcia z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.  Ponadto w projekcie zaplanowano podniesienie kompetencji zawodowych 121 nauczycieli w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienia kompetencji wychowawczych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu).  

      Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe (fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne). Wyposażenie szkół w sprzęt TIK (laptopy, tablety, tablice interaktywne, projektory, drukarki) i pracowni przedmiotowych jest komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów.

      Obecnie trwają dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętów do szkół oraz przygotowywana jest rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie. Pierwsze zajęcia projektowe rozpoczną się w październiku.

       

      Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica

      Program operacyjny:

      Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

      Oś priorytetowa:

      10 Edukacja

      Działanie:

      10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

      Poddziałanie:

      10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW

      Nr projektu:

      RPDS.10.02.04-02-0014/18

      Całkowita wartość projektu: 1 842 050,57 zł. 

      Kwota dofinansowania: 1 749 066,77 zł

      Okres realizacji: 02 wrzesień 2019 – 30 lipiec 2021

       

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Kolejny rok szkolny rozpoczęty. Z powodu deszczu uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Tadeusz Szarwaryn szczególnie gorąco powitał najmłodszych uczniów, którzy zaczynają swoją szkolną przygodę w klasie pierwszej. Przed nami czas wytężonej pracy i nauki, ale też wielu atrakcji i niezapomnianych chwil. Wszystkim życzymy osiągnięcia założonych celów - nie muszą być ogromne, ważne, by w czerwcu 2020 r. móc z satysfakcją powiedzieć: "Tak, udało mi się!". Powodzenia!