• Wychowawcy świetlicy szkolnej:

    Marlena Czerwińska

    Magdalena Wodzińska 

    Patryk Dębowczyk

    Natalia Filipek

    Sandra Stępniak

    Anna Ostafińska

     

    Godziny pracy świetlicy szkolnej 7.00- 7.45  , 11.30-16.00

    Świetlica szkolna jest pozalekcyjną wychowawczo-opiekuńczą formą działalności szkoły.

    Na świetlicę szkolną przyjmowani są uczniowie klas I – VIII, a w szczególności dzieci dojeżdżające i dzieci rodziców pracujących. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom oczekującym na zajęcia pozalekcyjne.

    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są wypełnić kwestionariusz swietlica.docx, w którym zawarte są informacje dotyczące dziecka, osób uprawnionych do odbioru dziecka i godzin pobytu dziecka na świetlicy.
    O wszelkich zachodzących zmianach należy informować na bieżąco w formie pisemnej opiekunów świetlicy.

    Do zadań świetlicy należy:
    • opieka nad uczniami,
    • organizowanie gier i zabaw grupowych,
    • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,
    • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
    • pomoc w odrabianiu lekcji.