Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych

   • Procedury

    postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych

     

    SZKOŁA PODSTAWOWA

    IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PSZENNIE

     

     

    Pszenno 2021

    W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie organizowanych jest wiele działań wychowawczych w związku z uzależnieniami oraz innymi sytuacjami zagrożenia.

    Na pierwszym miejscu podejmowane są działania profilaktyczne mające na celu informowanie, edukowanie w tym zakresie, rozwijające zainteresowania uczniów, np. poprzez zajęcia pozalekcyjne. Działania te prowadzone są zgodnie z obowiązującą strategią, ujętą w przedstawionych poniżej zagadnieniach. Za realizację strategii odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły, a koordynatorem działań jest dyrektor szkoły.

    W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie systematycznie prowadzona jest edukacja prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.

    Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach:

    • Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
    • zajęć wychowania do życia w rodzinie,
    • zajęć edukacyjnych (zgodnych z obowiązującą podstawą programową),
    • zajęć z wychowawcą,
    • imprez sportowych i rekreacyjnych,
    • współpracy z instytucjami, m. in. służbą zdrowia, policją,
    • konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej,
    • zebrań z rodzicami,
    • spotkań indywidualnych i grupowych z pedagogiem szkolnym,
    • wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
    • akcji informacyjnych.

    Działalność informacyjna ma na celu promowanie wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli wiedzy na temat:

    • zjawiska uzależnienia oraz środków uzależniających, a także ich wpływu na zdrowie i życie,
    • form pomocy osobom zagrożonym uzależnieniem i uzależnionym,
    • skutków prawnych związanych z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących używania substancji psychoaktywnych oraz popełniania czynów zagrożonych prawem,
    • odpowiedzialności prawnej nieletnich.

    Głównymi metodami i formami działań są przede wszystkim pogadanki i prelekcje w ramach godzin wychowawczych i apeli, wzbogacone projekcją filmów edukacyjnych. Dodatkowo są prowadzone spotkania ze specjalistami/praktykami w zakresie profilaktyki zdrowotnej i uzależnień. Udostępniane są materiały informacyjne dotyczące zagadnień profilaktycznych (m. in. dotyczących uzależnień i ich skutków) dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i warsztatach.

    Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady postępowania policji z nieletnimi sprawcami czynów karalnych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

    Policja zgodnie z art. 37 ustawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki zbiera i utrwala dowody czynów karalnych, w razie potrzeby dokonuje ujęcia nieletniego, a także wykonuje czynności zlecone przez sędziego rodzinnego.

    Dokumentem wewnętrznym uściślającym te zasady jest Zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

    W szkole do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych zobowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

    W związku z powyższym[1] powstały niniejsze procedury postępowania wobec uczniów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie.

    Spis sytuacji problemowych

    Profilaktyka i wychowanie:

    Rodzice lub prawni opiekunowie odmawiający współpracy ze szkołą

    Dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nieleczone) 

    Nieuregulowana sytuacja prawna dziecka

    Rodzice dziecka lub prawni opiekunowie uzależnieni od alkoholu lub narkotyków lub innych środków psychoaktywnych lub od czynności (np. hazard, komputer) 

    Rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych

    Dziecko odmawia powrotu do domu

    Pijani rodzice lub prawni opiekunowie w szkole albo brak kontaktu z rodzicami lub opiekunami po zajęciach

    Brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (np. rodzice przebywający za granicą)

    Zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (tzw. sekty, gangi, pseudokibice, subkultury przestępcze)

    Groźby, zachowania autodestrukcyjne (w tym zachowania samobójcze i ich zapowiedzi)

    Rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły

    Niebezpieczne przedmioty i substancje w szkole (np. ostre, przypominające broń palną, kije bejsbolowe, rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje silnie żrące

    Postępowanie wobec żałoby po śmierci ucznia 

    Demoralizacja:

    Wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki. 

    Posiadanie przez małoletniego alkoholu

    Posiadanie i palenie papierosów. 

    Rażące łamanie norm społecznych, np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty

    Udział w grupach destruktywnych (np. grupy lub subkultury przestępcze)

    Prostytucja

    Publikowanie niestosownych treści w Internecie (np. nagie zdjęcia, zdjęcia ośmieszające inne osoby)

    Uczeń w  stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych (np. narkotyków).

    Uczennica w ciąży

    Przestępczość:

     Bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśnika lub dorosłego, w tym przemoc fizyczna

    Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela przez dziecko lub dorosłego.

    Kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy) 

    Znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego zachowania wbrew jego woli, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów)

    Zniszczenie mienia, wandalizm.

    Posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychoaktywnych (np. narkotyków)

    Fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika elektronicznego, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur, oświadczeń, usprawiedliwień od rodziców) 

    Przestępczość seksualna (w tym zgwałcenie, zmuszanie do innych czynności seksualnych, molestowanie)

    Zamieszczanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych, w tym poprzez Internet, telefon komórkowy 

     

     

     

    Legenda:

    CZERWONY- Czynności do natychmiastowego podjęcia

    ŻÓŁTY- Czynności do podjęcia w ciągu 24 godzin

    ZIELONY- Czynności do podjęcia w dalszej kolejności

     

    NIELETNI (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich art. 1)

    - w zakresie postępowania dotyczącego zapobiegania i zwalczania demoralizacji – nieletnim jest osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (art. 1 § 1 pkt. 1);

    - w zakresie postępowania o czyny karalne jest to osoba, która dopuściła się takiego czynu po ukończeniu 13 roku życia, a przed ukończeniem 17 lat (art. 1 § 1 pkt. 2);

    - w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych. W tym przypadku za nieletniego uważana jest osoba, względem której środki takie zostały orzeczone, choćby ukończył 18 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia lat 21 (art. 1 § 1 pkt. 3).

     

      PROFILAKTYKA I WYCHOWANIE

    SYTUACJE PROBLEMOWE

    ZALECANA PROCEDURA

    1.1. Rodzice lub prawni opiekunowie odmawiający współpracy ze szkołą.

    1.2.  Dziecko ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane

    (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nieleczone).

    1.3. Nieuregulowana sytuacja prawna dziecka.

    1.4. Rodzice dziecka lub prawni opiekunowie uzależnieni od alkoholu lub narkotyków lub innych środków psychoaktywnych lub od czynności (np. hazard, komputer).

    1.5. Rodzina niewydolna wychowawczo, przejawiająca zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych.

    - poinformować wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - w przypadku 1.2. uruchomić procedury niebieskiej karty,

    - poinformować pisemnie sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną oraz przekazać zgromadzone dokumenty; powyższe informacje przesłać także do właściwego ośrodka pomocy społecznej,

    - objąć problem pracą zespołu wychowawczego oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (np. poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.

    1.6. Dziecko odmawia powrotu do domu.

    1.7. Pijani rodzice lub prawni opiekunowie w szkole albo brak kontaktu z rodzicami lub opiekunami po zajęciach.

    - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - przekazać dziecko osobom upoważnionym (np. wskazanym wcześniej w pisemnych zgodach),

    - jeżeli nie ma osób upoważnionych, odwieźć dziecko do świetlicy-placówki wsparcia dziennego z miejscami hostelowymi, z którą szkoła zawarła porozumienie albo odwieźć dziecko (optymalnie przez dwóch opiekunów) do placówki interwencyjnej (np. pogotowie opiekuńcze), niezależnie od zgody rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, albo wezwać policję (nr 997),

    - jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, powiadomić pisemnie sąd rodzinny oraz dostarczyć dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły.

    1.8. Brak informacji lub niejasna sytuacja formalno-prawna dziecka (np. rodzice przebywający za granicą).

    1.9. Zagrożenie udziałem w grupach destruktywnych (tzw. sekty, gangi, pseudokibice, subkultury przestępcze). 

    -objąć problem pracą zespołu wychowawczego oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (np. poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej, ośrodek informacji o grupach psychomanipulacyjnych),

    - współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami, dokumentować pracę,

    - powiadomić sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną dziecka,

    1.10. Groźby, zachowania autodestrukcyjne (w tym zachowania samobójcze i ich zapowiedzi).

    - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - wezwać rodziców lub prawnych opiekunów oraz poinformować ich o konieczności zapewniania dziecku stałej opieki, sporządzić notatkę służbową; w przypadku wątpliwości, co do możliwości zapewnienia przez rodziców lub prawnych opiekunów odpowiedniego wsparcia małoletniemu powiadomić policję (nr 997),

    - w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia powiadomić pogotowie ratunkowe (nr 999),

    - jeżeli dziecko nie jest obecne w szkole, dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji (nr 997), w oczekiwaniu na funkcjonariuszy rozpytać osoby mogące mieć wiedzę co do okoliczności sprawy,

    - objąć problem pracą zespołu wychowawczego oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (np. poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.

    1.11. Rodzice lub opiekunowie agresywni wobec uczniów lub pracowników szkoły.

     

    - powiadomić policję (nr 997),

    - poinformować pisemnie policję wraz z przekazaniem kompletu dokumentów i sąd rodzinny z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną; powyższe informacje przesłać także do wiadomości właściwego ośrodka pomocy społecznej,

    - objąć problem pracą zespołu wychowawczego oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (np. poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej); współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami, dokumentować pracę.

    1.12. Niebezpieczne przedmioty i substancje w szkole (np. ostre, przypominające broń palną, kije bejsbolowe, rozpylacze gazu, rozpuszczalniki, substancje silnie żrące).

    - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - jeżeli substancja lub niebezpieczny przedmiot stanowi istotne zagrożenie dla życia lub zdrowia, należy dążyć do ich odebrania, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i osób trzecich; w przypadku braku dostatecznej wiedzy na temat właściwości chemicznych substancji dążyć do jej izolacji (ograniczając kontakt do minimum); wezwać policję (nr 997)

    - jeżeli odebranie wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad nim pieczę i wezwać policję (nr 997); pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada policja,

    - jeżeli substancja lub przedmiot może spowodować powszechne zagrożenie, ewakuować szkołę wg przyjętych procedur

    - jeżeli ujawniony przedmiot może być materiałem lub urządzeniem wybuchowym, bezzwłocznie wezwać policję (nr 997), odizolować miejsce ujawnienia przedmiotu oraz ewakuować szkołę (nie wolno zbliżać się ani dotykać przedmiotu),

    - powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar (do czasu przyjazdu rodziców lub prawnych opiekunów, lub policji, pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel; po ewentualnym przyjeździe policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy),

    - w uzasadnionych przypadkach poza

    policją wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) lub inne służby specjalistyczne (np.

    pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, straż pożarną).

    1.13. Postępowanie wobec żałoby po śmierci ucznia.

    - poinformować nauczycieli, wychowawców,

    - skonsultować sytuację z pedagogiem, psychologiem szkolnym,

    - poinformować uczniów na forum klasy,

    - stworzyć możliwość uczestniczenia w ceremoniach pogrzebowych,

    - ocenić potrzeby poprzez monitorowanie stanu psychicznego uczniów ze

    szczególnym uwzględnieniem stresu pourazowego, zwrócić uwagę

    na uczniów, u których stwierdza się szczególnie ostry przebieg reakcji,

    - ułatwić kontakt ze specjalistami z placówek wsparcia zewnętrznego.

     DEMORALIZACJA

    SYTUACJE PROBLEMOWE

    ZALECANA PROCEDURA

    2.1. Wagarowanie, nierealizowanie obowiązku szkolnego i nauki.

    2.2. Posiadanie przez małoletniego alkoholu.

    2.3. Posiadanie i palenie papierosów.

    2.4. Rażące łamanie norm społecznych, np. używanie słów wulgarnych, obsceniczne gesty.

    2.5. Udział w grupach destruktywnych (np. grupy lub subkultury przestępcze).

    2.6. Prostytucja.

    2.7. Publikowanie niestosownych treści w Internecie (np. nagie zdjęcia, zdjęcia ośmieszające inne osoby).

     

    - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - telefonicznie lub w razie potrzeby pisemnie powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych; zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem problemu,

    - w przypadku posiadania przez małoletniego alkoholu zażądać jego wydania i zabezpieczyć przed dostępem innych osób; jeżeli uczeń odmawia wydania substancji, wezwać policję (nr 997); pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada policja,

    - w przypadku publikowania niestosownych treści w Internecie dot. innego ucznia natychmiast powiadomić rodziców poszkodowanego (rodzice decydują, czy poinformować o sytuacji policję),

    - przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami lub prawnymi opiekunami; udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt,

    - zorganizować zespół do pracy nad problemem (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy, jeśli rodzina objęta jest nadzorem, i inni) oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (np. poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji kryzysowej),

    - współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami, dokumentować pracę,

    - w przypadku długotrwałych wagarów wdrożyć postępowania egzekucyjne (upomnienie do rodziców lub prawnych opiekunów wysłane za potwierdzeniem odbioru),

    - w przypadku braku współpracy ze strony rodziców (prawnych opiekunów) lub braku efektów prowadzonych działań powiadomić pisemnie sąd rodzinny lub policję oraz dostarczyć sądowi lub policji dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły i zespołu.

    2.8. Uczeń w stanie wskazującym na użycie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych (np. narkotyków).

    - w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy; w miarę możliwości odizolować sprawcę oraz sprawować nad nim pieczę i zapewnić osobie udzielającej pomocy wsparcie w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego i innych,

    - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - w miarę możliwości ustalić, jaką substancję dziecko zażyło, w jakiej ilości, kiedy, z kim, gdzie i który raz się to zdarzyło oraz jakie jest jej źródło pochodzenia; o ile jest taka możliwość, zabezpieczyć pozostałość substancji poprzez dążenie do jej odebrania, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i osób trzecich (ograniczając kontakt do minimum); jeżeli odebranie  danej substancji wymaga przeszukania, odizolować dziecko, sprawować nad nim nadzór i wezwać policję (nr 997); pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada policja,

    - wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) i podać ustalone informacje,

    - powiadomić policję (nr 997) i podać ustalone informacje,

    -powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych,

    -współpracować z policją, która podejmuje dalsze czynności i ewentualnie kieruje sprawę do sądu rodzinnego,

    - przeprowadzić rozmowę z dzieckiem i rodzicami lub prawnymi opiekunami, udokumentować rozmowę, w tym ewentualnie spisać kontrakt (nie prowadzić rozmów z uczniem ani rodzicem lub prawnym opiekunem, którzy są pod wpływem alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej),

    - objąć problem pracą zespołu wychowawczego oraz współpracować z organizacjami specjalistycznymi, w tym pozarządowymi (np. poradnie, świetlice, ośrodki wsparcia i interwencji

    kryzysowej); współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami, dokumentować pracę,

    - powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem.

    2.9. Uczennica w ciąży

    - w przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży, nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie specjalistę szkolnego (pedagoga lub psychologa szkolnego) i dyrektora szkoły,

    - wychowawca i specjalista szkolny wzywają do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami (opiekunami); sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy (do teczki wychowawcy),

    - dyrektor o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie prokuraturę lub policję (informuje o tym rodziców uczennicy),

    - w przypadku potwierdzenia zaistniałej sytuacji dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego przez uczennicę,

    - specjalista szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły i poza nią,

    - dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą w trakcie pobytu w szkole,

    - jeśli sytuacja tego wymaga, wychowawca klasy/pedagog/psycholog przeprowadzają zajęcia lub warsztaty kształtujące u uczniów postawy akceptacji i empatii w związku z zaistniałą sytuacją.

         

     PRZESTĘPCZOŚĆ

    SYTUACJE PROBLEMOWE

    ZALECANA PROCEDURA

    3.1. Bójka kilku osób, pobicie, uderzenie, naruszenie nietykalności cielesnej dziecka przez rówieśnika lub dorosłego, w tym przemoc fizyczna.

    3.2. Znieważenie lub naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela przez dziecko lub dorosłego.

    3.3. Kradzież (w tym włamanie oraz kradzież z udziałem przemocy lub groźbą przemocy).

    3.4. Znęcanie psychiczne, zastraszanie, zmuszanie do określonego zachowania wbrew jego woli, groźby, w tym ubliżanie nauczycielowi lub innym osobom (w  tym przy wykorzystaniu Internetu lub innych mediów).

    3.5. Zniszczenie mienia, wandalizm.

    3.6. Posiadanie, udzielanie, propagowanie i rozprowadzanie środków psychoaktywnych (np. narkotyków).

    3.7. Fałszowanie dokumentów, w tym dokumentów szkolnych (np. dziennika elektronicznego, legitymacji szkolnej, zaświadczenia lekarskiego, faktur, oświadczeń, usprawiedliwień od rodziców).

    - zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie

    (przerwać akt agresji, w miarę możliwości ująć sprawców); zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia,

    - w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

    - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - w uzasadnionych przypadkach wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999) lub inne służby specjalistyczne (np. pogotowie gazowe, energetyczne, wodociągowe, straż pożarną),

    - powiadomić policję (nr 997 lub rejonowy komisariat); w przypadku znieważenia lub naruszenia nietykalności cielesnej nauczyciela, nauczyciel znajduje się pod specjalną ochroną (jak funkcjonariusz publiczny),

    - powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar

    (w przypadku podejrzenia, iż sprawcą lub współsprawcą jest jedno z rodziców lub prawnych opiekunów albo zachodzi podejrzenie, że w miejscu zamieszkania mogą znajdować się przedmioty pochodzące z przestępstwa, bądź posiadanie których jest zabronione, rodziców lub prawnych opiekunów powiadamia policja, a nie szkoła),

    - do czasu przyjazdu rodziców lub prawnych opiekunów albo policji pieczę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel; po przyjeździe policji dostosować się do poleceń funkcjonariuszy,

    - w przypadku kradzieży podjąć próbę odzyskania utraconego mienia

    (pracownik oświaty nie ma prawa dokonać przeszukania; prawo takie posiada policja),

    - przygotować na przyjazd policji następujące informacje: przebieg zdarzenia, dane osobowe sprawców i ofiar oraz listy świadków (rozpytanie przez policję sprawców i ofiar jest możliwe bez uczestnictwa ich rodziców lub prawnych opiekunów i pracowników szkoły; policja ma prawo zatrzymać i zabrać sprawców),

    - powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem,

    - formalne lub nieformalne ustalenie możliwości naprawienia przez sprawcę szkody.

    3.8. Przestępczość seksualna (w tym zgwałcenie, zmuszanie do innych czynności seksualnych, molestowanie).

    3.9. Zamieszczanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych, w tym poprzez

    Internet, telefon komórkowy.

     - dążyć do zablokowania szkodliwych treści w Internecie (np. usunięcia przez autora, skontaktować się z administratorem),

    - zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zdarzenia poprzez odizolowanie (w miarę możliwości ująć sprawców),

    - w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

    - oddzielić poszczególnych sprawców od siebie i od ofiar; zachować dyskrecję; zabezpieczyć miejsce zdarzenia i ewentualne przedmioty związane ze zdarzeniem, ograniczyć do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia,

    - powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcję szkoły,

    - w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe (nr 999),

    - powiadomić policję (nr 997 lub rejonowy komisariat),

    - powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów sprawców i ofiar

    (w przypadku podejrzenia, iż sprawcą jest jeden z rodziców lub prawny opiekun, powiadamia ich policja, a nie szkoła),

    - udzielić wsparcia emocjonalnego,

    - w miarę możliwości rozpytać małoletniego na temat zdarzenia; zebrane informacje przekazać policji,

    - powiadomić organy nadzoru i tworzyć dokumentację związaną ze zdarzeniem.

     

    We wszystkich przypadkach: objąć uczestników zdarzenia pomocą, aktywnie monitorować postępowanie z uczestnikami zdarzenia; w uzasadnionych przypadkach przeprowadzić zajęcia wychowawcze z klasą na temat zaistniałej sytuacji.

     

    [1] Podstawa prawna:

    1. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 228 z późn. zm. )
    2. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm. )
    3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198)
    4. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ( Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm. )
    5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. nr 67 poz. 329 z późń. zm. )
    6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem ( Dz. U. Nr 26 poz. 226 )