• Pedagog szkolny

    mgr Anna Stupecka

    Zadania pedagoga szkolnego

    • Kontrola realizacji obowiązku szkolnego w klasach 0-VIII.
    • Współpraca z wychowawcami w zakresie opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczym.
    • Obserwacja uczniów na terenie szkoły, pomoc nauczycielom w diagnozowaniu uczniów.
    • Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów między rówieśnikami.
    • Współpraca z rodzicami uczniów w zakresie opiekuńczo- dydaktyczno- wychowawczym.
    • Udzielanie wsparcia rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dziećmi.
    • Organizowanie dożywiania na terenie szkoły oraz współudział w organizacji innych form pomocy materialnej.
    • Współpraca z rodzicami w zakresie kierowania uczniów na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świdnicy.

    Uczniowie z trudnościami w nauce i zachowaniu mogą zostać skierowania na badania do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej:

    1. na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych osobiście składając odpowiednią dokumentację w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Świdnicy (wniosek do Dyrektora Poradni o przebadanie dziecka, opinię o uczniu wysyła szkoła na prośbę rodzica)
    2. za pośrednictwem szkoły, wówczas szkoła gromadzi i wysyła do Poradni odpowiednią dokumentację (zgoda rodzica na skierowanie dziecka na badania za pośrednictwem szkoły, wniosek do Dyrektora Poradni o przebadanie dziecka, opinia o uczniu, prace ucznia), a o terminie badania informuje pisemnie.

    Godziny pracy pedagoga szkolnego 2021/2022

    Poniedziałek           10.50-11.45      12.30-14.30 (13.30-14.30- konsultacje dla uczniów klas I-III)

    Wtorek                    08.00-12.40     13.25- 14.30 (13.25-14.30 – konsultacje dla uczniów klas IV-VIII)

    Środa                      08.00-13.35

    Czwartek                08.00-11.45 (08.00-08.30- konsultacje dla  rodziców uczniów klas I-VIII)

    Piątek                     08.00-12.00