•  

   Od 11 lutego b.r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie wraz z rozpoczęciem II semestru kontynuujemy zajęcia w ramach projektu „Równe szanse w Gminie Świdnica”

   W ramach zajęć rozwijających bierze udział 80 uczniów od klas I do VIII i  kontynuują uczestnictwo w:

   ·         kółku z języka angielskiego przygotowującego do egzaminu TELC/TOEIC

   ·         kółku z języka niemieckiego

   ·         kółku matematycznym

   ·         kółku informatycznym

   ·         kółku przyrodniczy

   ·         kółku z nauk przyrodniczych- kółko biologiczno-chemiczne ( 2 grupy)

   ·         kółku z nauk przyrodniczych – kółko chemiczno- przyrodnicze (2 grupy)

   ·         kółku szachowym

    

   W zajęciach wyrównujących w ramach projektu objętych wsparciem zostało 72 uczniów.

   Część uczniów ukończyło zajęcia przed feriami zimowymi, po zrealizowaniu zaplanowanych 30 godzinach zajęć, część kontynuuje zajęcia, a cześć dopiero rozpoczęła zajęcia od II semestru.

    

   Obecnie w ramach projektu prowadzone są:

   ·         kółko z języka angielskiego  -łącznie 10 uczniów

   ·         kółko z języka niemieckiego - łącznie 8 uczniów

   ·         kółko matematyczne - łącznie 16 uczniów

   ·         kółko nauk przyrodniczych : - kółko fizyczne -  łącznie 10 uczniów

   ·         kółko informatycznym- łącznie 4 uczniów

    

    

   Dodatkowo dzieci biorące udział w całym projekcie czyli również te, które odbywały zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2017/2018  zostały objęte zajęciami dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łącznie jest to 25 uczniów. Zajęcia podzielono na dwa semestry. W semestrze II odbywają się:

   ·         terapia pedagogiczna –łącznie 2 uczniów

   ·         zajęcia logopedyczne –łącznie 2 uczniów

   ·         zajęcia korekcyjno- kompensacyjne –łącznie 6 uczniów

   ·         gimnastyka korekcyjna –łącznie 4 uczniów

    

   Pozostałym wsparciem dla wszystkich uczestników projektu są zajęcia warsztatowe z treningu postaw kluczowych na rynku pracy i przedsiębiorczości. Celem tych zajęć jest  kształtowanie u

   uczestników postaw z zakresu kompetencji społecznych kluczowych na rynku pracy: kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości.