•                                                            Pszenno, dnia 28.09.2022

     

     

    ZARZĄDZENIE NR 5/2022

    Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

                  z dnia 15 września 2022 r.

    w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej im dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

     

    Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).,

    Na podstawie: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r.poz. 1327) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz.U. z2020 r. poz. 1361) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z2016 r. poz. 2223, z późn.zm.) § 11kxi § 11ky rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

    Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

     

     zarządzam, co następuje:

    § 1.

    Po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców (uchwała nr 5/2022) i Samorząd Uczniowski (pismo z dn. 27.09.2022) propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych  ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 w dniach:

    31 października (poniedziałek)

    23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

    24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,

    25 maja 2023 (czwartek) egzamin ósmoklasisty z j. angielskiego/niemieckiego

    2 maja 2023 (wtorek)

    9 czerwca (piątek)

    21 czerwca (środa)

    22 czerwca (czwartek)

     

     

    §2

    Kalendarz roku szkolnego:

    23- 31 grudnia- Zimowa przerwa świąteczna

    13 – 26 lutego 2023 r.- Ferie zimowe

    6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.- Wiosenna przerwa świąteczna

    23 czerwca  2023- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

    § 3.

    Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych  oraz możliwości zapewnienia opieki nad uczniami, którzy w tych terminach zgłoszą się do szkoły.

    § 4.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    /dyrektor szkoły/