• ZARZADZENIE nr 6/2018

     

    Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

    z dnia 30 sierpnia 2018

    w sprawie wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     

     

    zarządzam co następuje

     

    §1

    Wprowadza się z dniem 30 sierpnia 2018 r. Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

    §2

    Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

    § 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     

    § 4

    Traci moc Regulamin dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły  Nr 5/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

     

     

     

    Załącznik do Zarządzenia Nr   6/2018

    Dyrektora    Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     

    z dnia   30 sierpnia 2018r.

     

     

    REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO

     Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     

    § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Organizatorem dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie jest Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy.

    2. Organizator, w uzgodnieniu ze szkołą, określa trasę przewozu, rozkłady jazdy i przystanki dla autobusu.

    3. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę dowozu uczniów, Opiekuna dowozu sprawującego opiekę nad uczniami, szkołę oraz uczniów korzystających z dowozu.

    4. Do korzystania z dowozu do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

    uprawnieni są uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły.

    5. Listę uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

    ustala Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego i przekazuje do Gminnego Zespołu Oświaty oraz Opiekunom dowozu.

    6. Uczniowie oczekują na przyjazd autobusu na wyznaczonych przystankach o ustalonej godzinie określonej w rozkładzie jazdy.

    7. Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu wszystkich uczniów uprawnionych do przewozu.

     

    § 2. ZADANIA OPIEKUNA DOWOZU

    1. Opiekun dowozu odpowiedzialny jest za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w swojej miejscowości.

    2. W  czasie jazdy Opiekun zajmuje miejsce w środkowej lub tylnej części autobusu, tak aby objąć wzrokiem wszystkich uczniów i móc reagować na niestosowne zachowanie uczniów.

    3. W przypadku awarii autobusu lub opóźnienia autobusu powyżej 10 minut, spowodowanego innym zdarzeniem losowym, Opiekun telefonicznie informuje o tym fakcie szkołę i pracownika Gminnego Zespołu Oświaty odpowiedzialnego za dowozy szkolne.

    4. W przypadku awarii autobusu Opiekun sprawuje opiekę nad uczniami do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego, którym jedzie w dalszą trasę z uczniami.

    5. Opiekun prowadzi dziennik, w którym zapisuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania się uczniów w autobusie i na bieżąco informuje Dyrektora placówki o nieodpowiednim zachowaniu uczniów w czasie dowozu autobusem.

    6. Opiekun współpracuje z Dyrektorem szkoły, pedagogiem lub wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole, w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz ich prawidłowego zachowania.

    7. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

     

    § 3. ZADANIA SZKOŁY

    1. Sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi w szkole na przyjazd autobusu do chwili przekazania ich Opiekunowi dowozu.

    2. Ustalenie listy uczniów dowożonych do szkoły.

    3. Uzgodnienie z Gminnym Zespołem Oświaty harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.

    4. Dyrektor szkoły z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje Gminny Zespół Oświaty o planowanych zmianach w harmonogramie dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z Dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni lub odwożeni są tym samym szkolnym autobusem.

    4. Zapoznanie uczniów i rodziców z rozkładem jazdy autobusów szkolnych oraz ewentualnymi zmianami w tym rozkładzie.

    5. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z regulaminem dowożenia.

     

    § 4. OBOWIĄZKI UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOZEM

    1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

    2. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego na właściwym przystanku – w ustalonym porządku, bez rozpychania się, a podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.

    3. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad bezpiecznego zachowania.

    4. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

    5. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno zbyt głośno rozmawiać, krzyczeć, używać wulgarnego słownictwa, używać urządzeń głośno odtwarzających dźwięki, przepychać się, samowolnie zmieniać w czasie jazdy zajmowanego miejsca, przebywać na pomostach przy drzwiach pojazdu, otwierać drzwi ani okien podczas jazdy, śmiecić, niszczyć wnętrze autobusu.

    6. Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom Opiekuna dowozu, w sytuacjach szczególnych – również kierowcy autobusu.

    7. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem lub innym zajściem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu - nauczycielowi, wychowawcy lub Opiekunowi w autobusie.

    8. O nieodpowiednim zachowaniu ucznia Opiekun dowozu informuje Dyrektora lub wskazanego wychowawcę albo  pedagoga szkolnego, a ci rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

    9. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny zachowania.

    10. Szkoła oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące negatywnych zachowań uczniów, szczególnie takich, które zagrażają bezpieczeństwu przewożonych uczniów.

    11. W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) na powtarzające się negatywne zachowania uczniów, Dyrektor szkoły ma prawo wnioskować do organu prowadzącego o odmówienie uczniowi prawa do korzystania z dowożenia.

     

    § 5. UWAGI KOŃCOWE

    1. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie autobusu tablicami „Autobus szkolny" i „Stop".  

    2. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu i oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu oraz po opuszczeniu autobusu przez ucznia po powrocie ze szkoły do swojej miejscowości, odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

    3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania w trakcie przewozu autobusem i oczekiwania na jego przyjazd na przystanku.

    4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za nie zapewnienie uczniom i Opiekunowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu.

    5. W przypadku podróży ucznia - objętego dowozem - do i ze szkoły, pieszo lub innym środkiem komunikacji (z inicjatywy ucznia lub jego rodziców), odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia oraz za ewentualne szkody z tym związane ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

    6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialność porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

    8. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym przez Dyrektora szkoły oraz rodzicom (prawnym opiekunom) tych uczniów w terminie do końca września każdego roku szkolnego.

    9. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

    a)  podczas trwania dowozów – Opiekunowie;

            b)  w innym czasie – organizator dowozów.

    10. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia zarządzenia.

     

     

     

     Zatwierdził:

     

     

    Przyjął do wiadomości:

     

     

    .................................................................................................

    (imię i nazwisko Opiekuna, podpis)