• Załącznik do Zarządzenia Nr   6 /2020

    Dyrektora    Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

    z dnia   1 września 2020

     

     

    REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO

    Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     Uwaga: Zapisy podkreślone dotyczą sytuacji związanej z wprowadzeniem na terenie kraju obostrzeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa.

    § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    1. Organizatorem dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie jest Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy.

    2. Organizator, w uzgodnieniu ze szkołą, określa trasę przewozu, rozkłady jazdy i przystanki dla autobusu.

    3. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę dowozu uczniów, Opiekuna dowozu sprawującego opiekę nad uczniami, szkołę oraz uczniów korzystających z dowozu.

    4. Do korzystania z dowozu do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

    uprawnieni są uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły.

    5. Listę uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

    ustala Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego i przekazuje do Gminnego Zespołu Oświaty oraz Opiekunom dowozu.

    6. Uczniowie oczekują na przyjazd autobusu na wyznaczonych przystankach o ustalonej godzinie określonej w rozkładzie jazdy.

    7. Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu wszystkich uczniów uprawnionych do przewozu.

     

    § 2. ZADANIA OPIEKUNA DOWOZU

    1. Opiekun dowozu odpowiedzialny jest za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w swojej miejscowości.

    2. W  czasie jazdy Opiekun zajmuje miejsce w środkowej lub tylnej części autobusu, tak aby objąć wzrokiem wszystkich uczniów i móc reagować na niestosowne zachowanie uczniów.

    3. W przypadku awarii autobusu lub opóźnienia autobusu powyżej 10 minut, spowodowanego innym zdarzeniem losowym, Opiekun telefonicznie informuje o tym fakcie szkołę i pracownika Gminnego Zespołu Oświaty odpowiedzialnego za dowozy szkolne.

    4. W przypadku awarii autobusu Opiekun sprawuje opiekę nad uczniami do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego, którym jedzie w dalszą trasę z uczniami.

    5. Opiekun prowadzi dziennik, w którym zapisuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania się uczniów w autobusie i na bieżąco informuje Dyrektora placówki o nieodpowiednim zachowaniu uczniów w czasie dowozu autobusem.

    6. Opiekun współpracuje z Dyrektorem szkoły, pedagogiem lub wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole, w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz ich prawidłowego zachowania.

    7. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

     

    § 3. ZADANIA SZKOŁY

    1. Sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi w szkole na przyjazd autobusu do chwili przekazania ich Opiekunowi dowozu.

    2. Ustalenie listy uczniów dowożonych do szkoły.

    3. Uzgodnienie z Gminnym Zespołem Oświaty harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.

    4. Dyrektor szkoły z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje Gminny Zespół Oświaty o planowanych zmianach w harmonogramie dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z Dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni lub odwożeni są tym samym szkolnym autobusem.

    4. Zapoznanie uczniów i rodziców z rozkładem jazdy autobusów szkolnych oraz ewentualnymi zmianami w tym rozkładzie.

    5. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z regulaminem dowożenia.

     

    § 4. OBOWIĄZKI UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOZEM

    1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
    2. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego na właściwym przystanku – w ustalonym porządku, bez rozpychania się, a podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
    3. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad bezpiecznego zachowania.
    4. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
    5. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno zbyt głośno rozmawiać, krzyczeć, używać wulgarnego słownictwa, używać urządzeń głośno odtwarzających dźwięki, przepychać się, samowolnie zmieniać w czasie jazdy zajmowanego miejsca, przebywać na pomostach przy drzwiach pojazdu, otwierać drzwi ani okien podczas jazdy, śmiecić, niszczyć wnętrze autobusu.
    6. Uczniowie dojeżdżający mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w autobusie podczas drogi do szkoły i powrotu do miejsca zamieszkania.
    7. Uczniowie mają obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych uczniów w autobusie
    8. Kierujący pojazdem może  nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa.
    9. Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom Opiekuna dowozu, w sytuacjach szczególnych – również kierowcy autobusu.
    10. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem lub innym zajściem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu - nauczycielowi, wychowawcy lub Opiekunowi w autobusie.
    11. nieodpowiednim zachowaniu ucznia Opiekun dowozu informuje Dyrektora lub wskazanego wychowawcę albo  pedagoga szkolnego, a ci rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
    12. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny zachowania.
    13. Szkoła oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące negatywnych zachowań uczniów, szczególnie takich, które zagrażają bezpieczeństwu przewożonych uczniów.
    14. W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) na powtarzające się negatywne zachowania uczniów, Dyrektor szkoły ma prawo wnioskować do organu prowadzącego o odmówienie uczniowi prawa do korzystania z dowożenia.

     

    § 5. UWAGI KOŃCOWE

    1. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie autobusu tablicami „Autobus szkolny" i „Stop".  

    2. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu i oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu oraz po opuszczeniu autobusu przez ucznia po powrocie ze szkoły do swojej miejscowości, odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).

    3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania w trakcie przewozu autobusem i oczekiwania na jego przyjazd na przystanku.

    4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za nie zapewnienie uczniom i Opiekunowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu.

    5. W przypadku podróży ucznia - objętego dowozem - do i ze szkoły, pieszo lub innym środkiem komunikacji (z inicjatywy ucznia lub jego rodziców), odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia oraz za ewentualne szkody z tym związane ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).

    6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialność porządkowej za jego nieprzestrzeganie.

    8. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym przez Dyrektora szkoły oraz rodzicom (prawnym opiekunom) tych uczniów w terminie do końca września każdego roku szkolnego.

    9. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

    a)  podczas trwania dowozów – Opiekunowie;

            b)  w innym czasie – organizator dowozów.

    10. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia zarządzenia.

     

     

    Wyjaśnienie- podstawa prawna:

    Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych przez gminę od roku szkolnego 2019/2020 określone zostały przez ustawę „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami.
    Artykuł 32 ust. 5, 6 i 7 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł art. 39 pkt 3, 4, 4a, art 39a dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.

    Art. 32. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu
    w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

    5. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
    6. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
    7. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.

    Art. 39. 1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego, z uwzględnieniem ust. 2.

    2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

    1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

    2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.

    3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:

    1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;

    2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.

     

    Postanowienia związane z bezpieczeństwie w czasie stanu pandemiczenego

     

    Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Sanitarny 31 sierpnia skierowali list do dyrektorów, dotyczący bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Stanowisko w/w organów zawiera zapis „uczniowie korzystający z komunikacji publicznej, jak i szkolnych autobusów są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Załącznikiem do listu są wytyczne dotyczące bezpiecznego korzystania
    z pojazdów transportu zbiorowego.

     

    Zasady bezpiecznego korzystania  z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii  SARS-CoV-2 w Polsce.

    Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

    Pasażer:

    1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
    2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

    Kierowca i obsługa pojazdu:

    1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
    2. Kierujący pojazdem może  nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
    3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

    Przedsiębiorca:

    1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
     1. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,
     2. 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
    2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
    3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
    4. W razie konieczności  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
    5. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
    6. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
    7. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
    8. Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.
    9. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
    10. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
    11. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
    12. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji