• Wycieczka do Zamku Książ

     • W dniu 08.10.2019 roku uczniowie klas piątych wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w zwiedzaniu zamku Książ - śladami baśni i legend. Wędrując salonami i piwnicami,  poszerzali wiedzę o zamku,  jego mieszkańcach. Szczególnie uważnie wsłuchiwali się w legendy związane z Księżną Daisy ( Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless ) oraz podziwiali zdjęcia osobistego kucharza rodziny Hochbergów -  Louisa Hardouina, które są nazywane prawdziwym skarbem na wałbrzyskim zamku. Rozwijali kreatywność i odkrywali potęgę wyobraźni, by w końcowym etapie wycieczki  dotrzeć do magicznej  Książęcej Skały, która spełnia życzenia. Przed rozstaniem się z największym zamkiem Dolnego Śląska, uczniowie wzięli udział w konkursie na najładniejszy jesienny bukiet (zwycięzcy w nagrodę otrzymali słodkości).

     • Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz członków rady SU.

     • 27 września w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz członków rady SU. Uczniowie decydowali również, kto będzie opiekunem SU. Wybory, tak jak prawa demokracji nakazują, poprzedziła kampania wyborcza. Wszyscy kandydaci prezentowali swoje postaci, pomysły i plany w formie plakatów. Każdy chciał zainteresować i zjednać sobie wyborców. Głosowanie przeprowadziła komisja, którą tworzyli przedstawiciele wszystkich klas. W dniu wyborów uczniowie zostali zapoznani z procedurą głosowania, otrzymali karty i oddali głos. Następnie komisja przeliczyła głosy wyborcze i ustaliła wyniki:
      - w wyborach wzięło udział 177 uczniów, tylko jeden głos był nieważny;
      - na funkcję Przewodniczącej SU wybrano Darię Kowalę z klasy 8 a,
      - zastępcami przewodniczącej zostały: Amanda Mazurek i Martyna Gaik - obie z klasy 8 b;
      - opiekunem SU została p. Monika Iwaniec.
      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

     • Dzień Chłopaka

     • "Na Dzień Chłopaka życzeń chmara taka: realizacji marzeń, wesołego ducha oraz uśmiechu od ucha do ucha." 

      Życzenia powyższej treści otrzymali w dniu swojego święta Wszyscy Chłopcy w naszej szkole. Do życzeń dołączony został drobny upominek oraz słodki poczęstunek. Dziewczęta starały się, aby uczynić ten dzień atrakcyjnym, więc przygotowały też zabawy i konkurencje. Kiedy Chłopcy zostali poczęstowani pysznymi ciastami, mogli spalić kalorie, pokonując slalom na deskorolce, czy sprawdzić się na torze przeszkód. Chętnych nie brakowało, bite były nawet rekordy szybkości i sprawności, a co najważniejsze wszyscy dobrze się bawili. Jeszcze raz życzymy Chłopcom wszystkiego najlepszego, a szczególnie uśmiechu każdego dnia.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     •  Wrocław 2019-09-16

      Drodzy Rodzice!

      Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

      Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
      z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
      z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

      Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
      9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
      w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
      z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
      w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

      W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

      Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
      w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
      w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
      o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

      Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

      1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
      2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
       w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

      Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

      1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


      2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
       

      Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

      Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
      i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
      i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

      Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
      i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

      „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

      1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
      2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

      Szanowni Rodzice!

      Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
      i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
      i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                                     Z poważaniem pozostaję

                                                                                          Roman Kowalczyk

                                                                                   Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

       

     • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

     • Warszawa, 1 października 2019 r.
       

      800 080 222
      – rusza całodobowa bezpłatna infolinia
      dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


      Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
      w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
      i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
      ze specjalistami z
      Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
      w najtrudniejszych sytuacjach.

      Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
      nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
      Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
      w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
      po wsparcie.

      W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

      Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
      to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

      Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
      ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej
       

     • Świadkowie historii

     • Osiemdziesiąt lat temu, 1 września 1939r., wojska niemieckie napadły na Polskę, a 17 września nasz kraj najechał Związek Radziecki. Rozpętała się II wojna światowa. O ciężkich, wojennych czasach uczniom klas: 2a, 2b, 3a i 3b opowiedzieli zaproszeni goście: pan Zygmunt Romecki i pułkownik Bogdan Zdrojewski - żołnierz „wyklęty”. 

      Tego samego dnia na spotkanie z uczniami klas 5c, 8a, i 8b udał się pułkownik Bogdan Zdrojewski, który w bardzo ciekawy, a zarazem wzruszający sposób przedstawiał własne doświadczenia z czasów okupacji i walki o wolność w czasach PRL-u. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań. Na koniec lekcji przekazano Panu pułkownikowi podziękowanie za poświęcony czas i propagowanie miłości do ojczyzny.

       

     • Zajęcia na basenie

     • Kolejni uczniowie naszej szkoły rozpoczęli naukę pływania na basenie w Witoszowie w ramach wychowania fizycznego. W semestrze zimowym w zajęciach uczestniczą dzieci z klasy II b i Va. Uczniowie podzieleni zostali na grupy, zgodnie z posiadanymi przez siebie umiejętnościami. Zajęcia sprawiają dzieciom wielką radość oraz pozytywnie wpływają na ich rozwój psychofizyczny i sprawność. 

     • Narodowe Czytanie w klasach I-III

     • Za górami, za morzami, w dalekiej krainie czarów, przy kolebce małej księżniczki zebrały się dobre wróżki ze swą królową na czele. Tymi słowami  rozpoczęło się Narodowe Czytanie 2019 w Szkole Mikołaja Kopernika w Pszennie. Klasy młodsze, z racji wieku, wysłuchały tekstu utworu Henryka Sienkiewicza pt. ,,Bajka’ ’i  trafnie odpowiedziały na pytania dotyczące jego treści. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, kto zainicjował akcję Narodowego Czytania i na czym ona polega.

     • Kolejny projekt edukacyjny w gminnych szkołach

     • Rozpoczynamy realizację nowego projektu edukacyjnego z dofinansowaniem UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” będzie realizowany przez dwa kolejne lata szkolne. Obejmie ogółem 778 uczniów, z tego 384 dziewczynek oraz 394 chłopców ze szkół podstawowych Gminy Świdnica: w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie i Witoszowie Dolnym oraz 121 nauczycieli z tychże szkół.

      Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowane zostaną zajęcia z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.  Ponadto w projekcie zaplanowano podniesienie kompetencji zawodowych 121 nauczycieli w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienia kompetencji wychowawczych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu).  

      Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe (fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne). Wyposażenie szkół w sprzęt TIK (laptopy, tablety, tablice interaktywne, projektory, drukarki) i pracowni przedmiotowych jest komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów.

      Obecnie trwają dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętów do szkół oraz przygotowywana jest rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie. Pierwsze zajęcia projektowe rozpoczną się w październiku.

       

      Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica

      Program operacyjny:

      Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

      Oś priorytetowa:

      10 Edukacja

      Działanie:

      10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

      Poddziałanie:

      10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW

      Nr projektu:

      RPDS.10.02.04-02-0014/18

      Całkowita wartość projektu: 1 842 050,57 zł. 

      Kwota dofinansowania: 1 749 066,77 zł

      Okres realizacji: 02 wrzesień 2019 – 30 lipiec 2021

       

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Kolejny rok szkolny rozpoczęty. Z powodu deszczu uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Tadeusz Szarwaryn szczególnie gorąco powitał najmłodszych uczniów, którzy zaczynają swoją szkolną przygodę w klasie pierwszej. Przed nami czas wytężonej pracy i nauki, ale też wielu atrakcji i niezapomnianych chwil. Wszystkim życzymy osiągnięcia założonych celów - nie muszą być ogromne, ważne, by w czerwcu 2020 r. móc z satysfakcją powiedzieć: "Tak, udało mi się!". Powodzenia!

     • Zakończenie roku szkolnego

     • W wielkim słońcu zakończyliśmy rok szkolny. Program uroczystości objął: - przemówienie pana dyrektora, - przekazanie sztandaru szkoły, - uroczyste pożegnanie sztandaru Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Pszennie, - zaprezentowanie uczniów, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, - pożegnanie odchodzących pracowników, - podziękowania Rady Rodziców dla aktywnych rodziców tegorocznych absolwentów. Było gorąco, ale podniośle i wzruszająco. Do zobaczenia po wakacjach! 

     • Piknik rekreacyjno-sportowy

     • Dnia 13 czerwca uczniowie klasy Ib pojechali na wycieczkę do Jagodnika, gdzie rodzice zorganizowali dla nich piknik rekreacyjno-sportowy z okazji zbliżającego się końca roku szkolnego. Uczniowie rozegrali mecz piłki nożnej, bawili się na placu zabaw, puszczali olbrzymie bańki mydlane i piekli kiełbaski na ognsku. Nie zabrakło zabaw integracyjnych i sportowych. Najwiekszą atrakcją okazał się olbrzymi zamek dmuchany. Dziękujemy rodzicom za dzień pełen emocji i wrażeń. 

     • Edukacja globalna

     • Dnia 11.06.2019 uczniowie kl. I-III uczestniczyli w projekcie „Edukacja globalna”. Zaproszeni goście: dyrektor szkoły oraz przedszkolaki z wychowawczynią mieli okazję usłyszeć  informacje dotyczące wyglądu, kultury oraz zwyczajów mieszkańców siedmiu kontynentów. Poznali cechy charakterystyczne omawianych miejsc. Uczniowie każdej klasy z wielką fantazją prezentowali wybrany kontynent. Były zdjęcia, zagadki, tańce, zabawy ruchowe oraz prezentacja strojów i przedmiotów pochodzących z różnych krajów. Uczniowie zdobyli bagaż informacji, który może okazać się niezbędny podczas dalekich wakacyjnych podróży.

     • Festyn rodzinny

     • 9 czerwca na terenie naszej szkoły odbył się tradycyjny festyn rodzinny organizowany przez Radę Rodziców. Przygotowano, jak zawsze, wiele atrakcji, a wśród nich oczywiste dmuchańce, malowanie twarzy, bańki, rodzinne konkurencje sportowe, tworzenie obrazków z koralików pyssla. Była też fotobudka, w której można było zrobić sobie zabawne pamiątkowe zdjęcie. Stoiska kulinarne oferowały dla każdego zgłodniałego i spragnionego szereg smakołyków. Szkolny talent show stanowił doskonałą okazję do pokazania artystycznych umiejętności naszych uczniów. Gwoździem programu był pokaz iluzjonisty Macieja Eszwowicza. Licytowano też przepiękny i, jak się później okazało, bardzo smaczny tort. Na koniec rozegrano tradycyjny mecz w siatkówkę, w którym uczniowie zmierzyli się z zespołem złożonym z rodziców i nauczycieli. Puchar przechodni dyrektora znów trafił w ręce bardziej doświadczonej drużyny. Dziękujemy rodzicom i wszystkim innym osobom, które dołożyli swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia. W imieniu Rady Rodziców dziękujemy także wszystkim sponsorom, których pełną listę można znaleźć na stronie szkoły. 

      Sponsorzy

      Salon Kosmetyczny Bio-Uroda Marta Salamon,

      Firma “Mielnik” Pszenno,

       P.U.FADROMEX S.C. Bożena Gałan, Michał Gałan,

      “SIATRIX - STAL” Pszenno,

       KOMBINAT ROLNY Świdnica,

       SUDZUCKER POLSKA S.A. “Cukrownia Świdnica”,

      Przychodnia Weterynaryjna Hołdowańscy Pszenno,

       “BUD- ZIEM” sp. z o. o. Pszenno, P. Ochoccy

      Wytwórnia Lodów “ARKTYKA” Pszenno,  P. Norbert

      Hotel, Restauracja “ESPERANTO” w Świdnicy, Aleksandra Kańczuga

       “AUTOCENTRUM” Krzysztof Matusiewicz,

      “SERWIS EXPRESS” Bartłomiej Całka

      Firma Rocky- fryzjerstwo i pielęgnacja psów- Beata Radziewicz

      Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przy UG w Świdnicy

      Centrum Masażu DaySpa- Alicja Gaik

      Noel Bis" Salon  Fryzjerski Świdnica, ul. Jałowcowa 1a

      Rada Rodziców i Rodzice SP w Pszennie

       

     • Wymiana młodzieży

     • W Lubachowie skończyo się już spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej w Pszennie z młodzieżą niemiecką z Alfred-Delp-Schule w Lampertheim. Od poniedziałku, 3 czerwca, młodzi ludzie spędzali wspólnie czas. Realizując zaplanowane działania, rozwijali swoje kompetencje językowe, uczyli się postaw tolerancji i szacunku wobec innych kultur i narodowości. Nie było tu czasu na nudę. Realizowane zadania przeplatano zabawami integracyjnymi, grami zespołowymi lub zwiedzaniem, np. Sztolni w Walimiu, zamku Książ czy starego miasta w Wałbrzychu. Dużą frajdę sprawiła wszystkim wizyta na basenie w Witoszowie Dolnym. Ewaluacja spotkania dała nadzieję na kontynuację tego typu projektu.

     • Wycieczka do Zagrody Edukacyjnej "Ostoja nad Młynówką"

     • Dnia 4.06.2019 uczniowie klas pierwszych byli na wycieczce w Zagrodzie Edukacyjnej „Ostoja nad Młynówką” w Mościsku. Tutaj mieli okazję zobaczyć i dotknąć urodzone w tym roku zwierzęta: owce, kozy, króliki, świnki i kurczaki. Uczestniczyli też w zajęciach warsztatowych, których celem było poznanie zwierząt i roślin łąkowych. Zbierali zioła i uczyli się je suszyć. Nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu mi.in.: robienia baniek mydlanych i pieczenia kiełbasek na ognisku. Dzieci pełne wrażeń wróciły do szkoły.