• Lekcja biblioteczna

     • 21.10.2019 uczniowie klasy 1a uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Poznali zasady zachowania się w bibliotece szkolej. Wypożyczyli wybrane przez siebie książki.

     • Pasowanie na ucznia

     • W dniu 9 października, odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. To był wyjątkowy dzień, na który zostali zaproszeni ważni goscie: rodzice, dziadkowie, pan dyrektor oraz uczniowie klas pierwszych i drugich. 

      Uroczystość poprowadzona została przez dwoje starszych uczniów. Dzieci  pod kierunkiem pań wychowawczyń przygotowały przedstawienie dla zaproszonych gości. Po ślubowaniu pan dyrektor  pasował dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika. 

      Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, grę oraz słodki poczęstunek.

      Bardzo się cieszymy, że nasza szkoła zyskała nowe mądre głowy. Pierwszaki, życzymy Wam samych sukcesów.

     • Wycieczka do Doliny Różaneczników

     • Dnia 08.10.2019 roku uczniowie klasy II a i II b odwiedzili Książański Park Krajobrazowy. Przewodnik, pracownik Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, oprowadził dzieci po Dolinie Różaneczników. W trakcie spaceru wskazywał różne gatunki drzew oraz opowiadał o zwierzętach żyjących w lesie. Po ciekawych zajęciach czekało na nas ognisko. Wspaniale smakowały samodzielnie upieczone kiełbaski.

     • Wycieczka do Zamku Książ

     • W dniu 08.10.2019 roku uczniowie klas piątych wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w zwiedzaniu zamku Książ - śladami baśni i legend. Wędrując salonami i piwnicami,  poszerzali wiedzę o zamku,  jego mieszkańcach. Szczególnie uważnie wsłuchiwali się w legendy związane z Księżną Daisy ( Maria Teresa Oliwia Hochberg von Pless ) oraz podziwiali zdjęcia osobistego kucharza rodziny Hochbergów -  Louisa Hardouina, które są nazywane prawdziwym skarbem na wałbrzyskim zamku. Rozwijali kreatywność i odkrywali potęgę wyobraźni, by w końcowym etapie wycieczki  dotrzeć do magicznej  Książęcej Skały, która spełnia życzenia. Przed rozstaniem się z największym zamkiem Dolnego Śląska, uczniowie wzięli udział w konkursie na najładniejszy jesienny bukiet (zwycięzcy w nagrodę otrzymali słodkości).

     • Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz członków rady SU.

     • 27 września w naszej szkole odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz członków rady SU. Uczniowie decydowali również, kto będzie opiekunem SU. Wybory, tak jak prawa demokracji nakazują, poprzedziła kampania wyborcza. Wszyscy kandydaci prezentowali swoje postaci, pomysły i plany w formie plakatów. Każdy chciał zainteresować i zjednać sobie wyborców. Głosowanie przeprowadziła komisja, którą tworzyli przedstawiciele wszystkich klas. W dniu wyborów uczniowie zostali zapoznani z procedurą głosowania, otrzymali karty i oddali głos. Następnie komisja przeliczyła głosy wyborcze i ustaliła wyniki:
      - w wyborach wzięło udział 177 uczniów, tylko jeden głos był nieważny;
      - na funkcję Przewodniczącej SU wybrano Darię Kowalę z klasy 8 a,
      - zastępcami przewodniczącej zostały: Amanda Mazurek i Martyna Gaik - obie z klasy 8 b;
      - opiekunem SU została p. Monika Iwaniec.
      Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

     • Dzień Chłopaka

     • "Na Dzień Chłopaka życzeń chmara taka: realizacji marzeń, wesołego ducha oraz uśmiechu od ucha do ucha." 

      Życzenia powyższej treści otrzymali w dniu swojego święta Wszyscy Chłopcy w naszej szkole. Do życzeń dołączony został drobny upominek oraz słodki poczęstunek. Dziewczęta starały się, aby uczynić ten dzień atrakcyjnym, więc przygotowały też zabawy i konkurencje. Kiedy Chłopcy zostali poczęstowani pysznymi ciastami, mogli spalić kalorie, pokonując slalom na deskorolce, czy sprawdzić się na torze przeszkód. Chętnych nie brakowało, bite były nawet rekordy szybkości i sprawności, a co najważniejsze wszyscy dobrze się bawili. Jeszcze raz życzymy Chłopcom wszystkiego najlepszego, a szczególnie uśmiechu każdego dnia.

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     •  Wrocław 2019-09-16

      Drodzy Rodzice!

      Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

      Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
      z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
      z kilku powodów - niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

      Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
      9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
      w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
      z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
      w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

      W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała „armagedon” i „apokalipsę” w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden „armagedon” ani żadna „apokalipsa” w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

      Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
      w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
      w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
      o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

      Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

      1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
      2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
       w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

      Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

      1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.


      2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
       

      Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego - czyli swoje dzieci - muszą być respektowane.

      Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
      i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
      i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

      Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
      i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

      „Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

      1. ustala długość przerw międzylekcyjnych;
      2. organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.”

      Szanowni Rodzice!

      Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
      i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
      i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                                     Z poważaniem pozostaję

                                                                                          Roman Kowalczyk

                                                                                   Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

       

     • Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

     • Warszawa, 1 października 2019 r.
       

      800 080 222
      – rusza całodobowa bezpłatna infolinia
      dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów


      Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy
      w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej
      i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się
      ze specjalistami z
      Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie
      w najtrudniejszych sytuacjach.

      Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których
      nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi.
      Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet
      w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się
      po wsparcie.

      W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

      Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA
      to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

      Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej
      ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, która wygrała konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji. Więcej na temat wyników konkursu na stronie internetowej MEN.

      Departament Informacji i Promocji

      Ministerstwo Edukacji Narodowej