Rozkład jady autobusów szkolnych

   • Okręg Pszenno- Trasa nr I

    Szkoła Podstawowa i Przedszkole Pszenno

     

     

    Przystanek - dowóz

    godz. odjazdu

    Przystanek - odwozy

    godz. odjazdu

     

    1. Gogołów     
    2. Miłochów
    3. Jagodnik
    4. Pszenno – szkoła

     

     

     

     

    715

    720

    725

    745

     

     

    1. Pszenno – szkoła
    2. Jagodnik
    3. Boleścin
    4. Krzczonów
    5. Grodziszcze – szkoła
    6. Krzyżowa
    7. Wieruszów
    8. Grodziszcze – szkoła
    9. Boleścin
    10. Krzczonów
    11. Jagodnik
    12. Pszenno – szkoła
    13. Jagodnik
    14. Miłochów
    15. Gogołów
    16. Pszenno – szkoła
    17. Jagodnik
    18. Miłochów
    19. Gogołów
    20. Świdnica

    1245

    1250

    1255

    1300

    1305

    1315

    1320

    1330

    1335

    1340

    1345

    1350

    1355

    1405

    1415

    1425

    1430

    1435

    1440

    1445

     

     

     

     

     

    Uwaga!

    Rozkład jazdy obowiązuje od dnia 01 września 2018 r.

     

     

     

    Okręg Pszenno - Trasa nr II
     Szkoła Podstawowa i Przedszkole

     

    Przystanek - dowóz

    godz. odjazdu

    Przystanek - odwozy

    godz. odjazdu

    1. Zawiszów – plac spółdzielni
    2. Sulisławice – przystanek MPK
    3. Wiśniowa – przystanek MPK

    4 Wierzbna

    1. Panków –  przystanek MPK
    2. Pszenno- szkoła
    3. Niegoszów – przystanek MPK
    4. Wilków – przystanek MPK
    5. Pszenno - szkoła

     

    700

    705

    7¹º

    715

    720

    725

    740

    745

    750

     

     

     

     

    1. Pszenno – szkoła I trasa
    2. Jagodnik – przystanek MPK
    3. Miłochów – przystanek MPK
    4. Gogołów - skrzyżowanie
    5. Pszenno – szkoła II trasa
    6. Wilków – przystanek MPK
    7. Niegoszów – przystanek MPK
    8. Panków – skrzyżowanie
    9. Wierzbna
    10. Wiśniowa – przystanek MPK
    11. Sulisławice – przystanek MPK
    12. Zawiszów – plac spółdzielni
    13. Pszenno – szkoła III trasa
    14. Wilków – przystanek MPK
    15. Niegoszów – przystanek MPK
    16. Panków – skrzyżowanie
    17. Wierzbna
    18. Wiśniowa – przystanek MPK
    19. Sulisławice – przystanek MPK
    20. Zawiszów – przystanek MPK skrzyżowanie

     

    1245

    1250

    1255

    1300

    1315

    1320

    1325

    1330

    1332

    1335

    1340

    1345

    1435

    1440

    1445

    1450

    1452

    1455

    1500

    1505

     

     

     

     

     

     

     

    Uwaga!

    Rozkład jazdy obowiązuje od dnia 01 września 2018 r.

     

     

     

    Okręg Pszenno - Trasa nr III

    SP Grodziszcze, SP Pszenno i Przedszkole Pszenno

     

     

    Przystanek - dowóz

    godz. odjazdu

    Przystanek - odwozy

    godz. odjazdu

    1. Krzczonów
    2. Boleścin
    3. Grodziszcze
    4. Wieruszów
    5. Krzyżowa
    6. Grodziszcze
    7. Krzczonów
    8. Boleścin
    9. Jagodnik
    10. Pszenno – szkoła

    700

    710

    715

    720

    725

    730

    735

    740

    745

    755

    1. Pszenno – szkoła
    2. Jagodnik
    3. Boleścin
    4. Krzczonów
    5. Grodziszcze szkoła
    6. Krzyżowa
    7. Wieruszów
    8. Grodziszcze szkoła
    9. Boleścin
    10. Krzczonów

    1430

    1435

    1440

    1445

    1455

    1500

    1503

    1508

    1515

    1530

    11.Grodziszcze (szk.)*

    12.Krzyżowa (fundacja)*

    13.Grodziszcze (szk.)*

    910

    915

    1100

     

     

     

     

     

    Uwagi!

    Rozkład jazdy obowiązuje od dnia 01 września 2018 r.

    *trasa kursów obowiązuje od poniedziałku do piątku

     

     

    Załącznik do Zarządzenia Nr  5 /2015

    Dyrektora    Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

    z dnia   31 sierpnia  2015 r.

     

    REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     

    • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Organizatorem dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie jest Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy.
    2. Organizator, w uzgodnieniu ze szkołą, określa trasę przewozu, rozkłady jazdy i przystanki dla autobusu.
    3. Regulamin obowiązuje przewoźnika wykonującego usługę dowozu uczniów, Opiekuna dowozu sprawującego opiekę nad uczniami, szkołę oraz uczniów korzystających z dowozu.
    4. Do korzystania z dowozu do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie uprawnieni są uczniowie mieszkający w obwodzie szkoły.
    5. Uczniowie spoza obwodu szkoły zamieszkujący w miejscowościach objętych dowozem mogą zostać objęci dowożeniem na wniosek rodziców za zgodą dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty przy Urzędzie Gminy Świdnica.
    6. Listę uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie ustala Dyrektor szkoły na początku każdego roku szkolnego i przekazuje do Gminnego Zespołu Oświaty oraz Opiekunom dowozu.
    7. Uczniowie oczekują na przyjazd autobusu na wyznaczonych przystankach o ustalonej godzinie określonej w rozkładzie jazdy.
    8. Przewoźnik zobowiązany jest do przewozu wszystkich uczniów uprawnionych do przewozu.

     

    • 2. ZADANIA OPIEKUNA DOWOZU
    1. Opiekun dowozu odpowiedzialny jest za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez ucznia autobusu na przystanku w swojej miejscowości.
    2. W czasie jazdy Opiekun zajmuje miejsce w środkowej lub tylnej części autobusu, tak aby objąć wzrokiem wszystkich uczniów i móc reagować na niestosowne zachowanie uczniów.
    3. W przypadku awarii autobusu lub opóźnienia autobusu powyżej 10 minut, spowodowanego innym zdarzeniem losowym, Opiekun telefonicznie informuje o tym fakcie szkołę i pracownika Gminnego Zespołu Oświaty odpowiedzialnego za dowozy szkolne.
    4. W przypadku awarii autobusu Opiekun sprawuje opiekę nad uczniami do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego, którym jedzie w dalszą trasę z uczniami.
    5. Opiekun prowadzi dziennik, w którym zapisuje uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania się uczniów w autobusie i na bieżąco informuje Dyrektora placówki o nieodpowiednim zachowaniu uczniów w czasie dowozu autobusem.
    6. Opiekun współpracuje z Dyrektorem szkoły, pedagogiem lub wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole, w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz ich prawidłowego zachowania.
    7. Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

     

    • 3. ZADANIA SZKOŁY
    1. Sprawowanie opieki nad uczniami oczekującymi w szkole na przyjazd autobusu do chwili przekazania ich Opiekunowi dowozu.
    2. Ustalenie listy uczniów dowożonych do szkoły.
    3. Uzgodnienie z Gminnym Zespołem Oświaty harmonogramu dowozu i odwozu uczniów.
    4. Dyrektor szkoły z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje Gminny Zespół Oświaty o planowanych zmianach w harmonogramie dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z Dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni lub odwożeni są tym samym szkolnym autobusem.
    5. Zapoznanie uczniów i rodziców z rozkładem jazdy autobusów szkolnych oraz ewentualnymi zmianami w tym rozkładzie.
    6. Zapoznanie uczniów oraz rodziców z regulaminem dowożenia.

     

    • 4. OBOWIĄZKI UCZNIÓW OBJĘTYCH DOWOZEM
    1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
    2. Uczniowie wsiadają do autobusu i wysiadają z niego na właściwym przystanku – w ustalonym porządku, bez rozpychania się, a podczas jazdy uczniowie mają obowiązek siedzieć w wyznaczonych miejscach i nie mogą ich zmieniać w czasie jazdy.
    3. Uczniowie odpowiadają za ład i porządek zajmowanego miejsca, przestrzegają ustalonych zasad bezpiecznego zachowania.
    4. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni, mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
    5. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno zbyt głośno rozmawiać, krzyczeć, używać wulgarnego słownictwa, używać urządzeń głośno odtwarzających dźwięki, przepychać się, samowolnie zmieniać w czasie jazdy zajmowanego miejsca, przebywać na pomostach przy drzwiach pojazdu, otwierać drzwi ani okien podczas jazdy, śmiecić, niszczyć wnętrze autobusu.
    6. Uczniowie mają obowiązek podporządkowania się poleceniom Opiekuna dowozu, w sytuacjach szczególnych – również kierowcy autobusu.
    7. Uczniowie mają obowiązek natychmiastowego zgłaszania wszystkich nieprawidłowości związanych z dowozem i oczekiwaniem na odjazd lub wypadkiem lub innym zajściem mającym wpływ na bezpieczeństwo dowozu – nauczycielowi, wychowawcy lub Opiekunowi w autobusie.
    8. O nieodpowiednim zachowaniu ucznia Opiekun dowozu informuje Dyrektora lub wskazanego wychowawcę albo  pedagoga szkolnego, a ci rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
    9. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonymi kryteriami oceny zachowania.
    10. Szkoła oraz rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowozu dotyczące negatywnych zachowań uczniów, szczególnie takich, które zagrażają bezpieczeństwu przewożonych uczniów.
    11. W przypadku braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) na powtarzające się negatywne zachowania uczniów, Dyrektor szkoły ma prawo wnioskować do organu prowadzącego o odmówienie uczniowi prawa do korzystania z dowożenia.

     

    • 5. UWAGI KOŃCOWE
    1. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację, za punktualne przyjazdy i odjazdy, oznakowanie autobusu tablicami „Autobus szkolny” i „Stop”.
    2. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu i oczekujących na wyznaczonych przystankach na przyjazd autobusu oraz po opuszczeniu autobusu przez ucznia po powrocie ze szkoły do swojej miejscowości, odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie).
    3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczniów, powstałe na skutek ich niewłaściwego zachowania w trakcie przewozu autobusem i oczekiwania na jego przyjazd na przystanku.
    4. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za nie zapewnienie uczniom i Opiekunowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu.
    5. W przypadku podróży ucznia – objętego dowozem – do i ze szkoły, pieszo lub innym środkiem komunikacji (z inicjatywy ucznia lub jego rodziców), odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia oraz za ewentualne szkody z tym związane ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
    6. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialność porządkowej za jego nieprzestrzeganie.
    7. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców wszystkim uczniom dowożonym do szkoły oraz rodzicom (prawnym opiekunom) tych uczniów w terminie do końca września każdego roku szkolnego.
    8. W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:
    9. a)  podczas trwania dowozów – Opiekunowie;
    10. b)  w innym czasie – organizator dowozów.
    11. Regulamin obowiązuje od dnia wprowadzenia zarządzenia.