Procedury bezpieczeństwa Covid-19

  • liczba odwiedzin: 336
   • ZARZĄDZENIE NR 5/2020
    DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 28 sierpnia 2020
    w sprawie wprowadzenia w szkole Procedur zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
       
     Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

    § 1.
    Wprowadzam w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
    § 2.
    Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii obowiązują w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie w okresie funkcjonowania szkoły w Wariancie A (tradycyjna forma kształcenia) i Wariancie B (mieszana forma kształcenia – hybrydowa).
    § 3.
    Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do niezwłocznego zapoznania się z Procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania. Potwierdzenie zapoznania się z Procedurami pracownicy potwierdzają na liście stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
    § 4.
    Do dnia 1 września 2020 roku z sal lekcyjnych muszą zostać usunięte lub zabezpieczone w inny sposób uniemożliwiający do nich dostęp: przedmioty i sprzęty, których nie da się umyć, uprać lub zdezynfekować. Zadanie to powierza się do wykonania personelowi obsługi sprzątającej szkoły przy współudziale nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad salą. Miejsce przechowywania przedmiotów ustali dyrektor szkoły lub upoważniona do tego osobą.
    § 5.
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 28 sierpnia 2020

    Procedury zapewniania bezpieczeństwa
    w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie 
    w związku z wystąpieniem epidemii

    Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

    W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.


    Organizacja pracy szkoły oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19

    ⦁    Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie, zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Szkoły, zwany dalej Dyrektorem.
    ⦁    W szkole stosuje się aktualne wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
    ⦁    Szkoła pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00, przy czym:
    ⦁    Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 16.00.
    ⦁    Biblioteka szkolna pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00 i nie jest dostępna dla osób spoza szkoły;
    ⦁    Zajęcia pozalekcyjne odbywają się do godziny 15.30;
    ⦁    Gabinet profilaktyki zdrowotnej działa w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 8.00-15.00;
    ⦁    Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zauważania ww. objawów chorobowych za zgodą rodziców/opiekunów, dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje  wyznaczony pracownik.
    ⦁    Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
    ⦁    Przebywając w budynku szkoły uczniowie oraz  pracownicy mogą ale nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
    ⦁    Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych, bibliotece, pomieszczeniu, w którym odbywa się spożywanie posiłku, na świetlicy. W przypadku braku możliwości zapewnienia dystansu, np. podczas przerw, przechodzenia uczniów do innych części budynku na zajęcia na polecenie nauczyciela uczniowie zakładają maseczki.
    ⦁    Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zobowiązane są do wpisania danych w zeszycie wejść do szkoły.
    ⦁    Na drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie szkoły.
    ⦁    Szkoła zapewnia:
    ⦁    Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;
    ⦁    Płyny  do dezynfekcji rąk znajdują się  przy wejściu do budynku, na korytarzach oraz w miejscu przygotowywania posiłków i w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne i świetlicowe, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;
    ⦁    Bezdotykowe termometry; 
    ⦁    Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
    ⦁    Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
    ⦁    Odpowiednio oznaczone kosze na odpady zmieszane z workami, do których wrzucane są zużyte środki ochrony osobistej jak maski, rękawiczki – są to odpady zmieszane.
    ⦁    Dyrektor:
    ⦁    Zaznajamia pracowników oraz rodziców (informacja przesyłana za pomocą poczty elektronicznej, e-dziennika) uczniów ze stosowanymi w szkole metodami ochrony uczniów przed Covid-19 oraz niniejszymi procedurami zapewniania bezpieczeństwa.
    ⦁    Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
    ⦁    Opracowuje harmonogram dyżurów uwzględniając w miarę możliwości potrzeby zdrowotne i bezpieczeństwo nauczycieli powyżej 60 roku życia i istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają tę osobę do tzw. grupy ryzyka (o istotnych problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na przechodzenia przez tę osobę zakażenia koronawirusem, nauczyciel informuje dyrektora szkoły);
    ⦁    Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;
    ⦁    Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;
    ⦁    Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
    ⦁    Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;
    ⦁    Współpracuje ze służbami sanitarnymi – w przypadku podejrzenia zakażenia Covid-19 oraz w przypadku podejmowania decyzji o zmiany systemu nauczania – hybrydowy (nauka stacjonarna + nauczanie zdalne), przy pomocy środków komunikacji na odległość;
    ⦁    Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia i pracownika szkoły;
    ⦁    Zapewnia taką organizację pracy szkoły, która uniemożliwi znaczne gromadzenie się uczniów w tych samych pomieszczeniach na terenie szkoły;
    ⦁    Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;
    ⦁    Jeśli jest taka możliwość, pracownikom administracji powyżej 60 roku życia i z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, zleca wykonywanie pracy zdalnie;
    ⦁    Ustala zasady przebywania osób z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych);
    ⦁    Zapewnia uczniom i pracownikom dostęp do wody pitnej (nie dotyczy fontanny lub źródełka wody pitnej, która na czas funkcjonowania szkoły w okresie epidemii zostaje wyłączona) zgodnie z Zasadami udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach szkolno-wychowawczych – bezpieczne formy i zalecenia higieniczno sanitarne opracowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego - https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/2015-wytyczne-dla-źródełek-i-fontann-wody-do-picia_PZH-przypis-GIS_2017.pdf.
    ⦁    Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wprowadza w szkole odpowiednio wariant B (kształcenie mieszane – hybrydowe – zajęcia stacjonarne i zdalne) lub C (kształcenie zdalne) pracy szkoły.
    ⦁    Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
    ⦁    Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:
    ⦁    Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
    ⦁    Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
    ⦁    Unikania skupisk ludzi,
    ⦁    Unikania dotykania oczu, nosa i ust,
    ⦁    Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
    ⦁    Dezynfekować lub umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
    ⦁    Zostawiać okrycie wierzchnie w miejscu do tego przeznaczonym;
    ⦁    Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);
    ⦁    Unikać organizowania większych skupisk uczniów z różnych klas w jednym pomieszczeniu;
    ⦁    Poinformować dyrektora szkoły o z istotnych problemach zdrowotnych, które zaliczają go do grupy tzw. podwyższonego ryzyka i tym samym mają wpływ na potencjalnie cięższe przechodzenie zakażenia koronawirusem, celem umożliwienia dyrektorowi wprowadzenia odpowiedniej organizacji pracy szkoły. Pracownik zobowiązany jest przedstawić dyrektorowi dokument, który może potwierdzić, że pracownik ma istotne problemy zdrowotne - do wglądu. Istotnymi problemami zdrowotnymi w tym przypadku są: cukrzyca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby płuc - astma, zaburzenia odporności;
    ⦁    Wyrzucać zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej (maseczki, jednorazowe rękawiczki) do zamykanych odpowiednio oznaczonych, wyłożonych workiem foliowych koszy znajdujących się na korytarzach na odpady zmieszane;
    ⦁    Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa.
    ⦁    Pracownicy obsługi i administracji powinni unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami oraz nauczycielami.
    ⦁    Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami: 
    ⦁    Kontrolują warunki do prowadzenia zajęć - objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych u uczniów, dostępność środków czystości, zbędne przedmioty przynoszone przez uczniów i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
    ⦁    Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów, w tym w miarę możliwości zapewniają uczniom możliwość korzystania ze szkolnego boiska lub z pobytu na świeżym powietrzu;
    ⦁    Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły, tj. dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;
    ⦁    Wietrzą sale, po odbyciu zajęć, a jeśli jest to możliwe także w czasie uch trwania;
    ⦁    Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami – także w czasie zajęć wychowania fizycznego;
    ⦁    Dbają o to, by uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej im ławce, w swoim tornistrze/plecaku/torbie, w wydzielonej szafce;
    ⦁    Odkładają używane w trakcie zajęć sprzęty, pomoce dydaktyczne, zabawki w wyznaczone miejsce w sali – do mycia, czyszczenia, dezynfekcji
    ⦁    W przypadku gdy stwierdzą, że uczeń przyniósł do szkoły przedmioty (np. zabawki), które nie będą wykorzystywane w czasie zajęć (nie dotyczy uczniów ze spe oraz z niepełnosprawnościami), przypomina uczniowi o zakazie przynoszenia przedmiotów (zbędnych w czasie zajęć) oraz zobowiązuje ucznia do schowania przedmiotu do tornistra/plecaka/torby oraz nie wyciągania ich do czasu zakończenia zajęć .
    ⦁    Dbają o to, by uczniowie przestrzegali zasad bezpieczeństwa przy wyjściu poza teren szkoły i obowiązujących tam procedur w związku z wystąpieniem COVID-19;
    ⦁    Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów przede wszystkim za pomocą środków komunikacji na odległość, a w miarę potrzeb osobisty – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa – m.in. co najmniej dystans 1,5 m.
    ⦁    Wychowawca klasy na pierwszym spotkaniu z uczniami zobowiązany jest do przedstawienia i omówienia szczególnych zasad bezpieczeństwa funkcjonujących w szkole w związku z COVID-19, w tym godziny i zasady pracy świetlicy, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, gabinetu stomatologicznego. Ten fakt odnotowuje w e-dzienniku.
    ⦁    Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swoich uczniów nie rzadziej niż co 45 minut.
    ⦁    Nauczyciele bibliotekarze:
    ⦁    Pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się w bibliotece uniemożliwiając swobodne przemieszczanie się z zachowaniem dystansu 1,5 m;
    ⦁    Książki i inne materiały wydają bezpośrednio osobie zamawiającej;
    ⦁    Odkładają zdane przez uczniów i nauczycieli książki i inne materiały w wyznaczone do tego miejsce na okres 48 godzin, a po tym czasie odkładają je na półkę zgodnie z pierwotnym ich układem. 
    ⦁    Pilnują, aby uczniowie nie wchodzili między regały z książkami i nie korzystali z książek  oraz innych materiałów (również pracownicy), które odbywają 48 godzinną kwarantannę;
    ⦁    Osoby sprzątające w placówce:
    ⦁    Pracują w rękawiczkach;
    ⦁    Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
    ⦁    Dezynfekują toalety – co najmniej 2 razy dziennie i  po każdym dniu pracy szkoły;
    ⦁    Dbają na bieżąco o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych;
    ⦁    Wietrzą korytarze szkolne – raz na godzinę;
    ⦁    Po każdym dniu myją detergentem i/lub dezynfekują:
    ⦁    ciągi komunikacyjne – myją;
    ⦁    poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele,  klawiatury komputerów i myszki, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
    ⦁    sprzęt wykorzystywany na sali sportowej oraz jej podłogę – myją i/lub dezynfekują;
    ⦁    sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki pozostawiane w salach dydaktycznych w wyznaczonych miejscach;
    ⦁    Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego oraz zgodnie z procedurą mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu;
    ⦁    Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów;
    ⦁    Wypełniają Kartę dezynfekcji pomieszczenia, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Procedur zgodnie z poleceniami dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej. Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wyrywkowo monitorowania czystości pomieszczeń, co odnotowuje na Karcie monitoringu czystości pomieszczenia – załącznik nr 2 do Procedur. 
    ⦁    Woźna i inni pracownicy obsługi. 
    ⦁    Dbają o to, by uczniowie przychodzący do szkoły dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła);
    ⦁    Pilnuje, aby na teren placówki nie wchodziły osoby przyprowadzające i odbierające uczniów ze szkoły, 
    ⦁    W sprawach ważnych osoby spoza szkoły wchodzą tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki; 
    ⦁    Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności wpisania danych do zeszytu wejść, zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic oraz zachowania dystansu od innych osób, co najmniej 1,5 metra.
     

    Procedura komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów szkoły

    ⦁    W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W przypadku funkcjonowania szkoły w wariancie C (kształcenie zdalne) jest to jedyny sposób komunikacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem.
    ⦁    Rodzic/opiekun prawny na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć́ osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się w miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur. 
    ⦁    W wyjątkowych przypadkach rodzic/opiekun prawny może odbyć spotkanie ad hoc z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły bez konieczności wcześniejszego umawiania się, z zachowaniem zasad opisanych w ust. 2 i 4. 
    ⦁    Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść́ szkoły. 
    ⦁    Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. 
    ⦁    Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie szkoły – sekretarz szkoły przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy.
    ⦁    Z pielęgniarką̨ szkolną rodzic/opiekun prawny może kontaktować́ się̨ telefonicznie pod numerem telefonu 74 8519566 w godzinach jej pracy tj. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz bezpośrednio w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań́ określonych w pkt. 2, 3, 4. 
    ⦁    Do kontaktu ze szkołą w sprawach pilnych (np. informacja o zarażeniu COVID-19), funkcjonuje numer telefonu 748519566. Numer telefonu jest również opublikowany na stronie internetowej szkoły www. 
    ⦁    W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.
    ⦁    Rodzice/opiekunowie prawni  (także uczniowie pełnoletni) otrzymują niniejsze Procedury do zapoznania się poprzez e-dziennik. Procedurę wysyła/udostępnia dyrektor szkoły lub wychowawca danej klasy z poleceniem dyrektora. 

    Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły
    ⦁    Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
    ⦁    Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać́ ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
    ⦁    Osoba przebywająca w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
    ⦁    Osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów - co najmniej 1,5 m.
    ⦁    Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów. 
    ⦁    Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane oznaczonego napisem „pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki”
    ⦁    Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami - rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów. 
    ⦁    W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego ucznia objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych) u ucznia pracownik nie przejmuje dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, a osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
    ⦁    Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły, który odpowiada za odprowadzanie uczniów do części wspólnej.
    ⦁    Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
    ⦁    W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw/boisku, odbiór dziecka odbywa się z tego miejsca przy zachowaniu dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób (oprócz dziecka/dzieci odbieranych ze szkoły).

    Procedura korzystania z szafek uczniowskich
    ⦁    Z szafek korzystają tylko i wyłącznie uczniowie.
    ⦁    Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych szafkach po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia. 
    ⦁    Uczeń nie korzysta z szafki, jeśli nie ma możliwości swobodnego dostępu przy zachowaniu odległości. Oczekuje na dostęp do swojej szafki.
    ⦁    Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szafkach.
    ⦁    Jeśli uczeń zauważy przedmioty leżące w nieładzie na ziemi w szatni, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela dyżurującego.
    ⦁    W trakcie zajęć dydaktycznych korzystanie z szafek jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szafki w celu odbioru swojego nakrycia wierzchniego i zmiany obuwia.
    ⦁    W przypadku organizacji zajęć przez nauczyciela na świeżym powietrzu, uczniowie także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

    Procedura organizacji bezpiecznego żywienia
    ⦁    Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki.
    ⦁    Posiłki przygotowywane są przez firmę zewnętrzną w formie cateringu i wydawane uczniom w wyznaczonym pomieszczeniu  przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny. 
    ⦁    Pracownicy wydawalni:
    ⦁    Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie wydawane są posiłki;
    ⦁    Myją ręce:
    ⦁    przed rozpoczęciem pracy,
    ⦁    przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
    ⦁    po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
    ⦁    po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
    ⦁    po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
    ⦁    po skorzystaniu z toalety,
    ⦁    po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
    ⦁    Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
    ⦁    Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
    ⦁    Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki, wyrzucają maseczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
    ⦁    Wydając posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans  - co najmniej 1,5 metra;
    ⦁    Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty stołów oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora;
    ⦁    Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły i przekazuje informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, którzy przekazują tę informację uczniom.  
    ⦁    Przed wejściem do pomieszczenia, w który mają spożywać posiłek uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
    ⦁    Posiłki dzieciom wydają osoby do tego upoważnione (pracownicy firmy cateringowej). Dzieci odbierają posiłki od osób wydających z zachowaniem odległości 1,5 metra.
    ⦁    W salach, w których odbywa się konsumpcja usuwa się przedmioty takie jak: cukiernica, solniczka, wazoniki, jednorazowe sztućce). Uczeń w razie potrzeby prosi osobę z obsługi o wydanie niezbędnego przedmiotu.
    ⦁    Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekuje/ą powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki. Pracownik dokonuje dezynfekcji w rękawiczkach ochronnych i osłonie ust oraz nosa. Po zakończonej dezynfekcji wyrzuca zużyte środki ochrony osobistej do pojemnika do tego przeznaczonego z workiem na odpady zmieszane. Po zakończonej dezynfekcji pracownik/pracownicy zobowiązani są do umycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

    Wyjścia na boisko, plac zabaw
    ⦁    W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boiska, terenu szkoły.
    ⦁    Przerwy w miarę możliwości uczniowie będą spędzali korzystając z boiska, terenu szkoły (poza budynkiem). 
    ⦁    Nauczyciele w miarę możliwości zapewniają, aby uczniowie unikali ścisku.
    ⦁    Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują lub myją ręce zgodnie z instrukcją na plakacie.
    ⦁    Uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki na terenie szkoły w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę. 

    Organizacja zajęć pozalekcyjnych
    ⦁    W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne zgodnie z harmonogramem tych zajęć w przypisanych salach.
    ⦁    Prowadzący zajęcia pozalekcyjne pilnuje, aby uczniowie nie gromadzili się.
    ⦁    Prowadzący zajęcia pozalekcyjne unika aktywności, które wymuszają gromadzenie się uczniów.
    ⦁    Prowadzący zajęcia nie może pozostawiać uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych prowadzący ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pracownika obsługi.
    ⦁    Prowadzący zajęcia podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów.
    ⦁    Prowadzący zajęcia odkłada używany w trakcie zajęć sprzęt, pomoce dydaktyczne w miejsce do tego wyznaczone.
    ⦁    Jeśli zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, uczniowie oraz prowadzący dezynfekują ręce przy wejściu do budynku.
    ⦁    Prowadzący zajęcia pozalekcyjne wietrzą salę przed i po odbyciu zajęć.

    Działalność gabinetu profilaktyki zdrowotnej
    ⦁    W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej.
    ⦁    W gabinecie mogą jednocześnie przebywać 2 osoby z zachowaniem dystansu– 1,5 metra.
    ⦁    Pielęgniarka szkolna wietrzy gabinet co najmniej raz na godzinę.
    ⦁    Pielęgniarka szkolna obsługuje uczniów lub nauczycieli korzystając z jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzuca kosza na odpady zmieszane.
    ⦁    W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
    ⦁    Po każdym dniu pracy gabinet jest myty i dezynfekowany (podłogi, krzesła, łóżko, biurko) przez personel sprzątający, a następnie wietrzony.

    Gabinet stomatologiczny
    ⦁    W szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny.
    ⦁    W gabinecie mogą  jednocześnie przebywać 2 osoby personelu i pacjent z zachowaniem dystansu– 1,5 metra.
    ⦁    Gabinet wietrzony jest co najmniej raz na godzinę.
    ⦁    Lekarz stomatolog korzysta z jednorazowych rękawiczek ochronnych, które następnie wrzuca do kosza na odpady zmieszane.
    ⦁    W gabinecie znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
    ⦁    Po każdym dniu pracy urządzenia medyczne są myte i dezynfekowane przez obsługę gabinetu stomatologicznego.  Podłogi, krzesła, łóżko, biurko- przez personel sprzątający, a następnie gabinet jest wietrzony.
    ⦁    Szczegółowe warunki działalności gabinetu stomatologicznego określi firma posiadająca umowę ze szkołą na świadczenie usług. 

    Procedura mycia zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu
    Dezynfekcja zabawek, pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowi podstawową formę̨ zapobiegania i przeciwdziałania oraz zwalczania COVID-19. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności mających na celu niszczenie form mikroorganizmów oraz form przetrwalnikowych. 
    ⦁    W czasie epidemii zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęty (klawiatura, sprzęty sportowe) są dezynfekowane po użyciu – w miarę możliwości i po każdym dniu.
    ⦁    W czasie epidemii COVID-19 wszystkie zabawki materiałowe i pluszowe, materiały dydaktyczne oraz sprzęty, które służą do użytku przez uczniów lub nauczycieli, a których nie da się skutecznie wymyć wyczyścić lub zdezynfekować zostają̨ usunięte z sal przez personel sprzątający we współpracy z nauczycielami i zabezpieczone w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. 
    ⦁    Sprzęty i zabawki elektroniczne należy dezynfekować – najlepiej specjalnymi ściereczkami nawilżonymi preparatem dezynfekującym, woda może prowadzić do ich uszkodzenia.
    ⦁    W czasie epidemii używane w czasie zajęć książki będące na wyposażeniu sali należy odłożyć w wyznaczone miejsce, aby odleżały 48 godzin. Po tym czasie mogą wrócić do sali i mogą z nich korzystać inni nauczyciele/uczniowie.
    ⦁    Osoby czyszczące, dezynfekujące pomoce dydaktyczne oraz sprzęt zobowiązane są używać rękawiczek ochronnych oraz  środków zakupionych do tego celu przez szkołę.

    Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
    ⦁    W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (wewnątrz oraz przed wejściem do pomieszczenia).
    ⦁    Każdemu dziecku, które kaszle i/lub ma duszności, należy na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego zmierzyć temperaturę po jego odizolowaniu – termometr znajduje się w: gabinecie profilaktyki zdrowotnej, sekretariacie szkoły. Pomiaru dokonuje pracownik, który przebywa z dzieckiem w izolacji.
    ⦁    W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie. 
    ⦁    Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
    ⦁    Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
    ⦁    W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
    ⦁    Wskazany przez dyrektora pracownik (wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
    ⦁    Nauczyciel opiekujący się grupą, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczeń z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł), a pracownik dokonujący dezynfekcji zakłada rękawiczki ochronne oraz osłonę ust i nosa, które po zakończonej pracy wyrzuca do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
    ⦁    Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce. Przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
    ⦁    Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły z zachowaniem środków bezpieczeństwa (zachowują dystans co najmniej 1,5 metra od osoby przekazującej dziecko, mają osłonę nosa i ust, dezynfekują ręce lub noszą rękawiczki ochronne). Dziecko do rodziców przyprowadza wyznaczony pracownik szkoły. Dziecko wychodząc z pomieszczenia, w którym przebywało w izolacji wyposażone zostaje w osłonę ust i nosa.
    ⦁    W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19: pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik kontaktuje się z lekarzem opieki zdrowotnej celem uzyskania teleporady.  W razie pogarszania się stanu zdrowia pracownik dzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje, że na terenie placówki mogą być zakażeni COVID-19.
    ⦁    Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w sekretariacie) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
    ⦁    Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Osoby przeprowadzające mycie/dezynfekcję korzystają ze środków ochrony osobistej (osłona nosa, ust, rękawice ochronne),  a po zakończonej pracy zużyte środki wyrzucają do kosza przeznaczonego na tego typu odpady zmieszane i myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
    ⦁    Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez tę osobę, jest myte i dezynfekowane, w tym wszystkie powierzchnie dotykowe.
    ⦁    Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać te informacje powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
    ⦁    Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
    ⦁    Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
    ⦁    W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Ddyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
    ⦁    Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba prowadzi rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Procedury. Rejestr prowadzony jest tylko w wersji papierowej, na podstawie zgłoszonych przez pracowników przypadków chorobowych. Po 14 dniach od identyfikacji objawów chorobowych dane są usuwane z rejestru.

    Przepisy końcowe
    ⦁    Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszych procedurach obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, a także osoby wykonującej prace na rzecz szkoły, niezależnie od formy zajęć, w których uczestniczy lub zadań, które wykonuje.
    ⦁    Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu ich odwołania.


    Załączniki do Procedury:
    ⦁    Karta monitoringu czystości pomieszczenia,
    ⦁    Rejestr występujących w szkole zdarzeń chorobowych wskazujących na infekcje dróg oddechowych uczniów i pracowników.
    ⦁    Lista pracowników SZKOŁY, którzy zapoznali się z Zarządzeniem Nr 5/2020  Dyrektora Szkoły
    ⦁    Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 
    ⦁    Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej
    ⦁    Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne 
    ⦁    Procedura pobytu grupy na boisku
    ⦁    Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 
    ⦁    Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika 
    ⦁    Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie
    ⦁    Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia  i rozprzestrzeniania się koronawirusa
    ⦁    Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych 
    ⦁    Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych 
    i specjalistycznych. 

    Załącznik nr 1 
    do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii

    KARTA MONITORINGU CZYSTOŚCI POMIESZCZENIA

    ____________________________________________________________

    L.p.    Data i godzina    Pomieszczenie    Miejsce kontroli    Czytelny podpis pracownika, który przeprowadził kontrolę    Uwagi
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

    Załącznik nr 2
    do Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii
    REJESTR WYSTĘPUJĄCYCH W SZKOLE ZDARZEŃ CHOROBOWYCH WSKAZUJĄCYCH NA INFEKCJE DRÓG ODDECHOWYCH UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW

    L.p.    Imię i nazwisko    Klasa (w przypadku ucznia)    Data wystąpienia objawów    Godzina zgłoszenia    Osoba zgłaszająca    Objawy    Temperatura ciała    COVID-19
    Tak/Nie
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
    Rejestr prowadzi się tylko w wersji papierowej. Rejestr prowadzi dyrektor szkoły. Po okresie 2 tygodni od wystąpienia objawów chorobowych dane osobowe ucznia, pracownika szkoły są wymazywane z rejestr
     

    Załącznik nr 2 do ZARZĄDZENIA NR 5/2020 DYREKTORA Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 28 sierpnia 2020

    Lista pracowników SZKOŁY, którzy zapoznali się z Zarządzeniem Nr 5/2020  Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 28 sierpnia 2020

    L.p.    Imię i nazwisko    Podpis pracownika potwierdzający zapoznanie się z ww. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły i załączonymi do Zarządzenia Procedurami zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem  epidemii
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            


    Załącznik 4
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 


    Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły 


    Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO.

    ⦁    Przyprowadzanie dziecka do szkoły

    ⦁    Do szkoly rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
    ⦁    Uczniowie klas I – VIII przychodzą do szkoły zdrowi.
    ⦁    Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane i zdezynfekowane w domu.
    ⦁    Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
    ⦁    Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny 1,5 metra..
    ⦁    Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoly nie może wchodzić na teren placówki.
    ⦁    Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. 
    ⦁    W wyjątkowych sytuacjach przy wejściu do szkoły Rodzic jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
    ⦁    Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych 
    z materiałów pluszowych lub tkanin.
    ⦁    Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

    ⦁    Rodzice nie przebywają na terenie placówki.
    ⦁     Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik szkoły. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
    ⦁     Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.


    ⦁    Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły.

    ⦁    Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
    ⦁    Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. 
    ⦁    Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
    ⦁    Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
    ⦁    Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie                           z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta.

    ⦁    Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem.
    ⦁    Uczeń klasy IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się do szatni i do wyjścia głównego w celu opuszczenia szkoły. Niezwłocznie przed wyjściem  z budynku nakłada maseczkę na nos i usta.

    Załącznik 5
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 


    Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej


    ⦁    Nauczyciel/ wychowawca świetlicy ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
    W szczególności powinien zwrócić uwagę na stan szyb w oknach, stan instalacji – lampy, kontakty, gniazdka elektryczne, stan mebli i wyposażenia.
    ⦁    Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/wychowawca świetlicy ma obowiązek zgłosić fakt do dyrektora szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy niezwłocznie wyprowadzić dzieci z sali i powiadomić dyrektora.
    ⦁    Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
    ⦁    Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali.
    ⦁    W związku z obostrzeniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły w okresie epidemii COVID-19 na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ wprowadza się następujące zasady przy rekrutacji uczniów do opieki świetlicowej:
    5.1.Z opieki świetlicowej mogą korzystać:
    a) uczniowie niedojeżdżający, których  oboje rodziców  (opiekunów prawnych ) pracuje;
    b) uczniowie dojeżdżający, którzy korzystają z autobusów szkolnych dowożących i odwożących dzieci do poszczególnych miejscowości;
    c) uczniowie, którzy nie uczestniczą w danych zajęciach w trakcie planu zajęć dla całej klasy;
    5.2.Z opieki świetlicowej:
    a) nie korzystają dzieci których rodzice ( lub rodzic) nie pracują
    b) nie korzystają dzieci dojeżdżające których rodzic, rodzice ( opiekun prawny, opiekunowie prawni )  nie pracują. Dzieci te przebywają w świetlicy do  pierwszego odwozu o godz. 13.10
    ⦁    Grupa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
    ⦁    Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
    ⦁    Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed ich zdezynfekowaniem. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.
    ⦁    Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych nauczyciel ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub opiekuna (psycholog, pedagog, pracownik administracji/obsługi)
    ⦁    Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi  kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.
    ⦁    Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, pomaga rozwiązać  konflikty między dziećmi.
    ⦁    Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
    ⦁    Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi kontraktów warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na placu zabaw, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże kontraktów przez uczniów.
    ⦁    Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.  
    ⦁    Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min.1,5m.
    ⦁    Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy swoich stolikach, w stałych miejscach. 
    ⦁    Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane w jedno miejsce i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
    ⦁    Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
    ⦁    Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne oraz wytwory prac zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi czyste i zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć i konsultacji.
    ⦁    Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.
    ⦁    W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy umieścić je w izolatce i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
    ⦁    Szkoła zapewnia w czasie funkcjonowania w okresie epidemii COVID opiekę pielęgniarki szkolnej w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00-15.00.
    ⦁    Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości do dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.


    Załącznik 6
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 


    Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boiska szkolne 

    ⦁    Szkoła w okresie COVID – 19  nie organizuje wyjść poza ogrodzony teren szkoły.
    ⦁    Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli,  będą korzystać z placu i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
    ⦁    Każdorazowo przed wyjściem na teren szkolny  lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom kontrakty dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania 
    z boiska i placu zabaw.
    ⦁    Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5  metra.
    ⦁    Przy szafkach szkolnych jednocześnie może przebywać mała grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
    ⦁    Uczniowie niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  miejscu.
    ⦁    Przed wyjściem grupy z budynku szkoły nauczyciel ma obowiązek przeliczenia dzieci. Powrót do budynku szkoły z placu zabaw lub boiska sportowego odbywa się po sprawdzeniu przez nauczyciela liczby dzieci, ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego. Po powrocie do szkoły i udaniu się do szatni obowiązują zasady zachowania opisane w pkt. 5.
    ⦁    Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.  
    Załącznik 7
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 


    Procedura pobytu grupy na boisku

    W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali ze szkolnego boiska sportowego przy zachowaniu następujących zasad:  
    ⦁    Boisko szkolne jest zamknięte jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
    ⦁    Na boisku szkolnym nie mogą przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
    ⦁    Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy                 i gier sportowych. Kolejne zajęcia mogą się odbywać po dezynfekcji sprzętów.
    ⦁     Między wyznaczonymi placami zabaw dla poszczególnych grup musi być zachowana odległość między dziećmi minimum 1,5 metra.
    ⦁    Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody dzieci zachowując reżim sanitarny.
    ⦁    Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać w systansie bez maseczek ochronnych.
    ⦁    Na boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.
    ⦁    Opiekunowie odpowiadają za to, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą w bliskiej odległości. 
    ⦁    Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko     z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
    ⦁    Urządzenia znajdujące się na terenie boiska dopuszczone do użytku przez dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
    ⦁    Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw i gier sportowych, nie dopuszcza do  konfliktów między nimi.
    ⦁    Powrót do budynku szkolnego odbywa się po uprzednim przeliczeniu wszystkich dzieci w grupie wychowawczej.
    ⦁    Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjn

    Załącznik 8
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

    Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 


    ⦁    Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
    ⦁    Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu (najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową/ przyłbicę, zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki.
    ⦁    Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 
    w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
    ⦁    Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
    ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
    ⦁    Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
    ⦁    Nauczyciel otwiera okno.
    ⦁    Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, zaobserwowane objawy).
    ⦁    Dziecko przeprowadzane jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców.
    ⦁    Nauczyciel i dzieci dokładnie myją i dezynfekują ręce.
    ⦁    Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana                                    i dokładnie wietrzona.
    ⦁    Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
    ⦁    Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy choroby w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
    ⦁    Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki
    o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19. 


    Załącznik 9
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

    Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika 


    ⦁    Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie ubiera strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
    ⦁    Pracownik pozostaje w jednym (wyznaczonym miejscu)  nie zbliża się do innych osób.
    ⦁    Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
    ⦁    Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to uczniowie opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona oraz  wdraża się procedurę podwyższonego ryzyka.
    ⦁    Otwiera okno.
    ⦁    Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
    ⦁    Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, zdejmują strój ochronny, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
    ⦁    Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
    ⦁    Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

    Załącznik 10
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

    Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie


    ⦁    Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie
    z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
    ⦁    W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1.
    ⦁    Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Osoba odpowiedzialna wpisuje wymienione dane do księgi wejść szkoły.
    ⦁    Pracownik ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.  
    ⦁    W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik Librus lub pocztę elektroniczną.
    ⦁    Z pielęgniarką szkolną rodzic może kontaktować się telefonicznie w godzinach pracy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz indywidualnie                           w sytuacjach szczególnych po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2, 3,4.
    ⦁    W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z dyrektorem/ wicedyrektorem - tel.748519566,  drogą mailową dziennika Librus lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4.
    ⦁    Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze organizowane przez nauczycieli świetlicy szkolnej, kontaktują się w sprawach pilnych z wicedyrektorem szkoły. 

    Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.


    Załącznik 11
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 


    Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia  i rozprzestrzeniania się koronawirusa


    Zgodnie z Wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii):
    ⦁    Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
    ⦁    Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika specjalnie oznaczonego na tego typu odpady.
    Załącznik 12
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 


    Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej, techniki, innych 


    ⦁    Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.
    ⦁    Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby. 
    ⦁    Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekcyjnego 
    ⦁    Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą. 
    ⦁    Po zakończonej dezynfekcji sprzetu, uczniowie dezynfekują ręce.

    Załącznik 13
    do Zarządzenia Dyrektora Nr 5/2020
    z dnia 28 sierpnia 2020 r. 


    Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych 
    i specjalistycznych. 


    ⦁    Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce.
    ⦁    Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po Sali bez koniecznej potrzeby. 
    ⦁    Po zakończonych zajęciach, nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
    ⦁    Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą. 
    ⦁    Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.