Dodatkowe dni wolne od zajęć

   • Na podstawie Art. 68. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej Zarządzeniem Nr 6/2018 z dnia 26 września 2018 roku ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
     
     
    10-12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek, piątek) -Egzamin gimnazjalny 2019
    15-17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wrotek, środa)- egzamin po klasie ósmej 2109
    2 maja 2019 (czwartek)
    19 czerwca 2019 (środa)