Dni wolne od zajęć dydaktycznych

   •                                                            Pszenno, dnia 24.09.2021

     

     

    ZARZĄDZENIE NR 7/2020/2021

    Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

                  z dnia 24 września 2021 r.

    w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej im dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

     

    Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).,

    Na podstawie: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020r.poz. 1327) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty(Dz.U. z2020 r. poz. 1361) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z2016 r. poz. 2223, z późn.zm.) § 11kxi § 11ky rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

    Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

     

     zarządzam, co następuje:

    § 1.

    Po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych  ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022 w dniach:

     

    Egzamin po klasie ósmej- 3 dni

    12 listopad (piątek)- 1 dzień

    7 styczeń 2022 (piątek) - 1 dzień

    2 maj 2022 (poniedziałek- 1 dzień

    17 czerwca (piątek)

    23 czerwca 2022 (czwartek) - 1 dzień

    §2

    Kalendarz roku szkolnego:

    23- 31 grudnia- Zimowa przerwa świąteczna

    31 stycznia - 13 lutego 2022 r.- Ferie zimowe

    14 – 19 kwietnia- Wiosenna przerwa świąteczna

    24 czerwca  2022- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

    § 3.

    Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych  oraz możliwości zapewnienia opieki nad uczniami, którzy w tych terminach zgłoszą się do szkoły.

    § 4.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    /dyrektor szkoły/