•                                                            Pszenno, dnia 26 września 2018 r.

     

     

    ZARZĄDZENIE NR 1/2019/2020

    Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

                  z dnia 27 września 2019 r.

    w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej im dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno‑wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

     

    Na podstawie Art. 68. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603), § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

     zarządzam, co następuje:

    § 1.

     Po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski propozycji dni wolnych od zajęć edukacyjnych  ustalam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 w dniach:

    1. 2 stycznia 2020 (czwartek)
    2. 3 stycznia 2020 (piątek)
    3. 21 kwietnia -egzamin po klasie ósmej , j. polski (wtorek)
    4. 22 kwietnia- egzamin po klasie ósmej, matematyka (środa)
    5. 23 kwietnia - egzamin po klasie ósmej, j. obcy (czwartek)
    6. 12 czerwca (piątek)
    7. 24 czerwca  (środa)
    8. 25 czerwca ( czwartek)

    §2

    Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o ustalonych terminach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych  oraz możliwości zapewnienia opieki nad uczniami, którzy w tych terminach zgłoszą się do szkoły.

    § 3.

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    /dyrektor szkoły/