• Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu

    • Kolejny projekt edukacyjny w gminnych szkołach

     Rozpoczynamy realizację nowego projektu edukacyjnego z dofinansowaniem UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pt.: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica” będzie realizowany przez dwa kolejne lata szkolne. Obejmie ogółem 778 uczniów, z tego 384 dziewczynek oraz 394 chłopców ze szkół podstawowych Gminy Świdnica: w Bystrzycy Górnej, Grodziszczu, Lutomi Dolnej, Mokrzeszowie, Pszennie i Witoszowie Dolnym oraz 121 nauczycieli z tychże szkół.

     Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Zorganizowane zostaną zajęcia z języków obcych, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, informatyki, a także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne.  Ponadto w projekcie zaplanowano podniesienie kompetencji zawodowych 121 nauczycieli w gminie Świdnica poprzez zorganizowanie dla nich szkoleń (np. w zakresie wykorzystania metody eksperymentu w dydaktyce, pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienia kompetencji wychowawczych, wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu). 

     Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe (fizyczne, chemiczne, biologiczne, geograficzne, matematyczne). Wyposażenie szkół w sprzęt TIK (laptopy, tablety, tablice interaktywne, projektory, drukarki) i pracowni przedmiotowych jest komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów.

     Obecnie trwają dostawy pomocy dydaktycznych i sprzętów do szkół oraz przygotowywana jest rekrutacja uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie. Pierwsze zajęcia projektowe rozpoczną się w październiku.

      

     Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Świdnica

     Program operacyjny:

     Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

     Oś priorytetowa:

     10 Edukacja

     Działanie:

     10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

     Poddziałanie:

     10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - ZIT AW

     Nr projektu:

     RPDS.10.02.04-02-0014/18

     Całkowita wartość projektu: 1 842 050,57 zł. 

     Kwota dofinansowania: 1 749 066,77 zł

     Okres realizacji: 02 wrzesień 2019 – 30 lipiec 2021