•  

     Szanowni Rodzice,

     Rada Rodziców w dniu 23.03.2022 podjęła uchwałę o zmianie wysokości wpłat. Na rok szkolny 2021/2022  wysokość dobrowolnej składki finansowej rodziców na rzecz częściowego finansowania budżetu Rady Rodziców ustala się w wysokości 25 zł na semestr (50 zł na rok) za jedno dziecko.

     W przypadku rodzin wielodzietnych (dwoje lub więcej dzieci) ustala się jedną kwotę w wysokości 70 zł na rok (35 zł na semestr).

     W dniu 23.09.2021 podczas zebrania przeprowadzono wybory do zarządu Rady Rodziców- wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i członków komisji rewizyjnej.

     Głosowano w trybie jawnym. W skład nowego prezydium Rady Rodziców weszli:

     Przewodniczący- Paweł Paterak

     Zastępca- Bartłomiej Całka

     Skarbnik- Stanisław Dubiel

     Członkowie Komisji Rewizyjnej- Izabela Zimnoch, Anna Olejarczyk

     Nieobowiązkową składkę na działalność Rady Rodziców prosimy wpłacać na otwarte konto:

     Santander Bank Polska S.A.

     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

     ul. Wrocławska 15, 58-125 Pszenno

      

     55 1090 2369 0000 0001 4341 5181

      

     Szanowni Rodzice, przypominam, że nieobowiązkowa partycypacja finansowa oraz dodatkowe fundusze gromadzone przez Radę Rodziców przeznaczane są w całości na dofinansowanie różnych działań i trafiają bezpośrednio do uczniów szkoły, w tym m.in.:

     - sfinansowanie nagród i  poczęstunku dla uczniów podczas okolicznościowych imprez i uroczystości szkolnych, sfinansowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego, dofinansowanie wyjazdów na wycieczki szkolne, akcje prowadzone przez Radę Rodziców, a skierowane do uczniów (pod koniec roku szkolnego 2020/2021 –sfinansowanie dla każdego ucznia upominku w formie dedykowanego woreczka na strój sportowy z zawartością różnych przydatnych elementów.

      

     Podczas zebrania dyrektor szkoły przedstawił Radzie Rodziców opracowany przez Radę Pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny. Rada Rodziców po analizie przedstawionego programu w porozumieniu z radą pedagogiczną podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu na rok szkolny 2021/2022. Uchwała nr 4/2021/2022 Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie.

     Rada Rodziców pozytywnie zaopiniowała ustalone przez Dyrektora Szkoły dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Uchwała nr 5/2021 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie z dnia 23.09.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

     Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

     1. Egzamin po klasie ósmej- 3 dni- według komunikatu Dyrektora CKE
     2. 12 listopad (piątek)- 1 dzień
     3. 7 styczeń 2022 (piątek) - 1 dzień
     4. 2 maj 2022 (poniedziałek- 1 dzień
     5. 17 czerwca (piątek)
     6. 23 czerwca 2022 (czwartek) - 1 dzień