• Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie

      

      

     I.                   Postanowienia ogólne

      

     § 1

     1.        Reprezentacja rodziców – uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie przyjmuje nazwę:

     Rada Rodziców

     przy Szkole Podstawowej

     im. Mikołaja Kopernika

                                                                        w Pszennie

      

     § 2.

     1.      Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów.

     2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

     § 3.

     1.      Rada liczy przynajmniej tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

     2.      Kadencja Rady trwa rok.

     3.      W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

     4.      Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

     § 4.

     Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

      

     II. Wybory do Rady

     § 5.

     1.      Wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

     2.      Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową.

     3.      Rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

     4.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

     § 6.

     Wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady oddziałowej.

     § 7.

     Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie tajne, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

     § 8.

     1.      Rada oddziałowa wybiera przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły.

     2.      Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu jawnym, chyba, że zostanie zgłoszony wniosek o głosowanie tajne.

     § 9.

     1.        Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składy Rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.

     2.        Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.

     III. Władze Rady

     § 10.

      

     a)      Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz Komisję Rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.

     b)      Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż 5 osób. Przynajmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego, rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.

     c)      Prezydium Rady Rodziców spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i innych osób, może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.

      

      

     § 11.

     1.      Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.

     2.      Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

     3.      Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

     4.      Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę. 

      

      

      

     IV. Posiedzenia Rady

     § 12.

     1.      Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie.

     2.      Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.

     3.      Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.

     § 13.

     1.      Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.

     2.      Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

     3.      W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

     4.      Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

     § 14.

     1.      Posiedzenia Rady są protokołowane.

     2.      Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

     V. Podejmowanie uchwał

     § 15.

     1.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

     2.      W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie może odbywać się w trybie tajnym.

     § 16.

     Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

     § 17.

     Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

      

     VI. Cele i działalność członków Rady

      

     § 18

     1.      Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

     2.      Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

     3.      Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

     -          Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

     -          Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

     -          Zapewnienie rodzicom, przy współudziale z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

     a)      znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych w szkole i w klasie,

     b)      uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat  swego dziecka i jego problemów lub trudności,

     c)      znajomość kryteriów wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

     d)      uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

     e)      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

     § 19

     1.      Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne, przed plenarnym posiedzeniem Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców klasy, dowolnej grupy rodziców.

     2.      Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

     § 20

     1.      Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rad Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

     § 21

     1.      Zebrania rodziców poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

      

     § 22

     1.      Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: ze składek rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Prezydium Rady, z innych źródeł.

     § 23

     1.      Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady Rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia Prezydium Rady Rodziców.

     2.      Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.

     § 24

     Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na rok szkolny” zatwierdzonego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców.

      

     § 25

     1.      Do obsługi księgowo- rachunkowej funduszy Rady Rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem prezydium może zatrudnić fachową siłę księgową. Płace księgowego, zakres obowiązków i odpowiedzialność ustala prezydium oraz zawiera umowę o pracę.

     2.      Prezydium wyznacza skarbnika Rady Rodziców do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad pracą księgowego.

     3.      Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

      

      

     § 26

     1.      W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a prezydium rady na swoje posiedzenia regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwa pozostałych organów szkoły.

     2.      W przypadku naruszenia uprawnień Rady Rodziców przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez radę pedagogiczną- Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do dyrektora szkoły lub kierownictw pozostałych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.

     3.      W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodziców oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenie- Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

      

      

      

     § 27

     1.      Członkowie Klasowych Rad Rodziców Prezydium Rady Rodziców, jak i członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały wyboru postanowią ich odwołać. Odwołania dokonuje się przez podjęcie stosownej uchwały.

     § 28

     1.      Członkowie Rady mają prawo:

     1).   Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

     2).   Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.

     3).   Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

     2.      Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

     VII. Fundusze Rady

     § 29.

     Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową szkoły.

     § 30.

     Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.

     § 31.

     Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

     a.       Dyrektor

     b.      Rada Pedagogiczna

     c.       Samorząd Uczniowski

     § 32.

     1.             Rada może posiadać rachunek bankowy.

     2.             Środkami zgromadzonymi na rachunku dysponuje Rada poprzez swoich reprezentantów, którymi są: przewodniczący oraz skarbnik, każdy reprezentant może dokonywać czynności samodzielnie.

     VIII. Postanowienia końcowe

     § 33.

     Rada Rodziców podejmuje uchwały według określonego wzoru.

      

     Wzór uchwał Rady Rodziców

     Uchwała Nr.../…..

     Rady Rodziców Szkoły Podstawowe im. Mikołaja Kopernika  w Pszennie

     z dnia ...............

     w sprawie uchwalenia …………………………………………....

     Na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm.)

     Rada Rodziców, po porozumieniu z Radą Pedagogiczną, postanawia

     § 1

     Uchwalić ……………………………………………………………………………….

     § 2

     …………………………………… realizowany będzie w roku szkolnym ………………..

     § 3

     …………………………………….. podlega opublikowaniu na stronie Internetowej Szkoły Podstawowej Nr...

     § 4

     Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.

      

     §5

      

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

     Przewodniczący Rady Rodziców

      

      

     § 34

     1.      Rada  Rodziców posługuje się pieczątką podłużną wg poniższego wzoru

      

      

      

      

      

      

     2. Regulamin zatwierdza się na pierwszym zebraniu plenarnym Rady Rodziców.