• Od 4 września b.r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pszennie kontynuowane są zajęcia w ramach projektu  ‘Równe szanse w Gminie Świdnica”.

    W zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów bierze udział 80 uczniów po 8 uczniów w:

   • kółku z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC
   • kółku z języka niemieckiego
   • kółku matematycznym
   • kółku informatycznym
   • kółku przyrodniczym
   • kółku z nauk przyrodniczych- kółko biologiczno-chemiczne ( 2 grupy)
   • kółku z nauk przyrodniczych – kółko chemiczno- przyrodnicze (2 grupy)
   • kółku szachowym

    

    

   Liczba godzin w zajęciach rozwijających to 60 godzin, a w przypadku kółka z  języka angielskiego przygotowujące do egzaminu TELC/TOEIC to 120 godzin dlatego zajęcia te zostały rozłożone na dwa semestry.

    

   W zajęciach wyrównujących w ramach projektu objętych wsparciem zostało 72 uczniów.

   Od września b.r. uczniowie uczestniczą:

    

   • kółku języka angielskiego  -łącznie 21 uczniów
   • kółku języka niemieckiego - łącznie 8 uczniów
   • kółku matematycznym - łącznie 8 uczniów
   • kółku nauk przyrodniczych : - kółko fizyczne -  łącznie 10 uczniów
   • kółku informatycznym- łącznie 4 uczniów

    

   Pozostałych 21 uczniów będzie brało udział w zajęciach zaplanowanych  od II semestru.

   Dodatkowo dzieci biorące udział w całym projekcie czyli również te, które odbywały zajęcia w II semestrze roku szkolnego 2017/2018  zostały objęte zajęciami dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Łącznie jest to 25 uczniów. Zajęcia podzielono na dwa semestry. W semestrze I odbywają się:

   • terapia pedagogiczna –łącznie 3 uczniów
   • zajęcia logopedyczne –łącznie 2 uczniów
   • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne –łącznie 6 uczniów
   • gimnastyka korekcyjna –łącznie 4 uczniów

    

   Pozostałym wsparciem dla wszystkich uczestników projektu są zajęcia warsztatowe z treningu postaw kluczowych na rynku pracy i przedsiębiorczości. Celem tych zajęć jest  kształtowanie u

   uczestników postaw z zakresu kompetencji społecznych kluczowych na rynku pracy: kreatywności, inicjatywności, przedsiębiorczości.